Ο Λογαριασμός μου | Στο Καλάθι
Αναζήτηση Προϊόντος: Σύνθετη Αναζήτηση
Embryo Publications Αρχική Σελίδα | Σχετικά με εμάς | Επικοινωνία | Χάρτης Αναζήτησης | Language: English Ελληνικά

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα - Τρόπος δράσης και εφαρμογές στην Ελλάδα


Φυτοπροστατευτικά προϊόντα - Τρόπος δράσης και εφαρμογές στην Ελλάδα

Προβολή Μεγαλύτερης Εικόνας

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 001104

Τιμή Τιμοκαταλόγου: 39,00
Η Τιμή μας: 35,10
Κερδίζετε : 3,90 (10%)
9789608002609
Βασίλης Δημόπουλος

Περιγραφή
Reviews

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα – Τρόπος δράσης και εφαρμογές στην Ελλάδα

Συγγραφέας: Βασίλης Δημόπουλος
ISBN: 9789608002609
Σελίδες: 360
Σχήμα: 17 X 24
Εξώφυλλο: Μαλακό
Έτος έκδοσης: 2010

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86200651

Η λεπτομερειακή καταγραφή όλων των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα απαιτεί συνεχή ενημέρωση, γιατί οι αδειοδοτήσεις λήγουν και νέες εγκρίνονται, νέες δραστικές ουσίες και νέα σκευάσματα κυκλοφορούν στην αγορά και κάποια παλιότερα αποσύρονται. Η επικαιροποίηση λοιπόν το 2010 ενός βιβλίου που κυκλοφορεί από το 1998 και έχει γνωρίσει αλλεπάλληλες επανεκδόσεις κρίθηκε εντελώς απαραίτητη. Το βιβλίο αυτό που έχει καθιερωθεί και χρησιμοποιηθεί ευρύτατα από όλους αυτούς που ασχολούνται με τη γεωργία, επικαιροποιείται με στοιχεία του 2010 και συμπληρώνεται με προσθήκες επιπλέον πινάκων και υλικού, χρήσιμου και ταυτόχρονα εύκολα προσπελάσιμου. Από την εισαγωγή διαβάζουμε:

«...Ο συ­στη­μα­τι­κός έ­λεγ­χος των α­σθε­νειών και των πα­ρα­σί­των των καλ­λιερ­γού­με­νων φυ­τών εί­ναι α­να­γκαί­ος για την πραγ­μά­τω­ση μιας, οι­κο­νο­μι­κά α­πο­δε­κτής γε­ωρ­γι­κής πα­ρα­γω­γι­κής δια­δι­κα­σί­ας. ...Με το συ­στη­μα­τι­κό έ­λεγ­χο των α­σθε­νειών και των πα­ρα­σί­των, οι α­πώ­λειες της γε­ωρ­γι­κής πα­ρα­γω­γής πε­ριο­ρί­ζο­νται στο 20 - 30 %.

...Η χρή­ση χη­μι­κών ου­σιών, χω­ρίς να είναι η μο­να­δι­κή, εί­ναι η ση­μα­ντι­κό­τε­ρη μέθο­δος φυ­το­προ­στα­σί­ας. Τα πα­ρα­σι­το­κτό­να, που χρη­σι­μο­ποιού­νται για τη θα­νά­τω­ση των παρα­σί­των, εί­ναι χη­μι­κές ου­σί­ες με ση­μα­ντι­κή βιο­λο­γι­κή δρα­στι­κό­τη­τα έ­να­ντι και πολ­λών άλ­λων ορ­γα­νι­σμών μη - στό­χων του πε­ρι­βάλ­λο­ντος, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου και του αν­θρώ­που.

...Σή­με­ρα οι προ­σπά­θειες ε­στιά­ζο­νται στην α­νά­πτυ­ξη νέ­ων πα­ρα­σι­το­κτό­νων πιο α­πο­τε­λε­σμα­τικών, λι­γό­τε­ρο το­ξι­κών για τον άν­θρω­πο και πε­ρισ­σό­τε­ρο φι­λι­κών προς το πε­ρι­βάλ­λον. Αυ­τό, σε συν­δυα­σμό με τις συ­νε­χώς αυξα­νό­με­νες πιέ­σεις των κοι­νω­νι­κών ο­μά­δων για α­σφα­λή γε­ωρ­γι­κά προ­ϊ­ό­ντα και τις συ­νε­χώς αυ­στη­ρό­τε­ρες προ­δια­γρα­φές που τί­θε­νται α­πό την Ευ­ρω­πα­ϊ­κή Έ­νω­ση για την έ­γκρι­ση α­δειών κυ­κλο­φο­ρί­ας των πα­ρα­σι­το­κτό­νων, φαί­νε­ται να α­πο­τε­λεί κά­ποια λύ­ση. Ε­πι­πλέ­ον, η χρή­ση των πα­ρα­σι­το­κτό­νων μπο­ρεί να μειω­θεί ση­μα­ντι­κά με την έ­ντα­ξή τους σε συ­στή­μα­τα ο­λο­κλη­ρω­μέ­νης φυ­το­προ­στα­σί­ας ό­που η ε­φαρ­μο­γή και άλ­λων με­θό­δων, βιο­λο­γι­κών, καλ­λιερ­γη­τι­κών κ.λπ., πε­ριο­ρί­ζει τη χρή­ση τους στο α­πό­λυ­τα α­πα­ραί­τη­το ε­πίπε­δο.

...Το βι­βλί­ο αυ­τό γρά­φτη­κε με σκο­πό να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί σαν εκ­παι­δευ­τι­κό βο­ή­θη­μα της τρι­το­βάθ­μιας γε­ω­πο­νι­κής εκ­παί­δευ­σης. Πα­ρέ­χει γνώ­σεις για τα γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά και τις ι­διό­τη­τες των φυ­τοπρο­στα­τευ­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων κα­θώς και τον τρό­πο δρά­σης των ση­μα­ντι­κό­τε­ρων κα­τη­γο­ριών τους. Ταυ­τό­χρο­να παρέ­χο­νται χρή­σι­μες πλη­ρο­φο­ρί­ες για τις δρα­στι­κές ου­σί­ες και τα σκευά­σμα­τα που βρί­σκο­νται σε χρή­ση στην Ελ­λά­δα την 1η Ιανουαρίου 2010»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΜΕΘΟΔΟΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1.1. Γενικά
1.2. Νομοθετικά μέτρα
1.3. Καλλιεργητικά μέτρα
1.4. Βιολογική καταπολέμηση
1.5. Χημική καταπολέμηση
1.6. Ολοκληρωμένη καταπολέμηση

2. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
2.1. Γενικά
2.2. Δραστική ουσία
2.3. Βοηθητικές ουσίες
2.4. Σκεύασμα
2.5. Αραιωτικά

3. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ
3.1. Γενικά
3.2. Παρασιτοκτόνος δράση
3.3. Εκλεκτική τοξικότητα
3.4. Ενδοθεραπευτική δράση
3.5. Υπολειμματική δράση
3.6. Συνδυαστικότητα
3.7. Τοξικότητα
3.8. Ανάπτυξη φυτοπροστατευτικών προϊόντων

4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
4.1. Γενικά
4.2. Ψεκασμοί
4.3. Επιπάσεις
4.4. Εφαρμογές στο έδαφος
4.5. Προστασία του πολλαπλασιαστικού υλικού
4.6. Προστασία συγκομισθέντων προϊόντων

5. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
5.1. Γενικά
5.2. Ετικέτα
5.3. Αποτελεσματικότητα της εφαρμογής
5.4. Προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος
5.4.1. Μέτρα ασφαλείας
5.4.2. Ελαχιστοποίηση υπολειμμάτων

6. ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ
6.1. Γενικά
6.2. Κατηγορίες εντομοκτόνων
6.3. Έντομα και εντομοκτόνα
6.4. Ταξινόμηση των εντομοκτόνων
6.4.1. Εντομοκτόνα που δρουν στο νευρικό σύστημα
6.4.1.1. Οργανοφωσφορικά
6.4.1.2. Καρβαμιδικά
6.4.1.3. Πυρεθρινοειδή
6.4.1.4. Οξαδιαζίνες
6.4.1.5. Νεονικοτινοειδή
6.4.1.6. Σπινοσίνες
6.4.1.7. Αβερμεκτίνες
6.4.2. Ρυθμιστές ανάπτυξης εντόμων
6.4.2.1. Βενζοϋλουρίες
6.4.2.2. Αζίνες
6.4.2.3. Μιμητικά της ορμόνης νεότητας
6.4.2.4. Μιμητικά της εκδυσόνης
6.4.3. Άλλα οργανικά εντομοκτόνα
6.4.3.1. Διαμίδια
6.4.3.2. Τετρονικά οξέα
6.4.3.3. Αναστολείς της λήψης τροφής
6.4.4. Ανόργανα εντομοκτόνα
6.4.4.1. Φωσφίνη
6.4.4.2. Φθοριούχες ενώσεις
6.4.5. Φυσικά εντομοκτόνα
6.4.5.1. Πολτοί ορυκτελαίων
6.4.5.2. Άλατα καλίου των λιπαρών οξέων
6.4.5.3. Ορυκτές ενώσεις
6.4.6. Βιοεντομοκτόνα
6.5. Εντομοελκυστικά
6.6. Σκευάσματα εντομοκτόνων και εντομοελκυστικών

7. ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΑ
7.1. Γενικά
7.2. Κατηγορίες ακαρεοκτόνων
7.2.1. Ακαρεοκτόνα που δρουν στο νευρικό σύστημα
7.2.2. Παρεμποδιστές της αναπνοής
7.2.3. Παρεμποδιστές της βιοσύνθεσης των λιπαρών οξέων
7.2.4. Παρεμποδιστές της ανάπτυξης
7.2.5. Εντομοκτόνα με ακαρεοκτόνο δράση
7.3. Σκευάσματα ακαρεοκτόνων

8. ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΑ
8.1. Γενικά
8.2. Κατηγορίες νηματωδοκτόνων
8.2.1. Υποκαπνιστικά
8.2.2. Μη πτητικά νηματωδοκτόνα
8.3. Σκευάσματα νηματωδοκτόνων

9. ΚΟΧΛΙΟΛΕΙΜΑΚΟΚΤΟΝΑ
9.1. Γενικά
9.2. Αντιμετώπιση των κοχλιών και των λειμάκων
9.3. Σκευάσματα κοχλιολειμακοκτόνων

10. ΤΡΩΚΤΙΚΟΚΤΟΝΑ
10.1. Γενικά
10.2. Κατηγορίες τρωκτικοκτόνων
10.2.1. Αντιπηκτικά
10.2.1.1. Παράγωγα της κουμαρίνης
10.2.1.2. Παράγωγα της ινδανεδιόνης
10.2.2. Τρωκτικοκτόνα άμεσης δράσης
10.2.2.1. Φωσφορούχος Ψευδάργυρος
10.3. Σκευάσματα τρωκτικοκτόνων

11. ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ
11.1. Γενικά
11.2. Κατηγορίες μυκητοκτόνων
11.3. Μύκητες και μυκητοκτόνα
11.4. Ταξινόμηση των μυκητοκτόνων
11.4.1. Προστατευτικά μυκητοκτόνα χωρίς εξειδικευμένη δράση
11.4.1.1. Θείο
11.4.1.2. Χαλκούχα
11.4.1.3. Διθειοκαρβαμιδικά
11.4.1.4. Κινόνες
11.4.1.5. Φθαλιμίδια
11.4.1.6. Άλλα προστατευτικά χωρίς εξειδικευμένη δράση
11.4.2. Παρεμποδιστές της αναπνοής
11.4.2.1. Καρβοξαμιδικά
11.4.2.2. Στρομπιλουρίνες
11.4.2.3. Δινιτροφαινόλες
11.4.2.4. Άλλοι παρεμποδιστές της αναπνοής
11.4.3. Παρεμποδιστές του πολλαπλασιασμού των κυττάρων
11.4.3.1. Βενζιμιδαζολικά
11.4.3.2. Ακεταμίδια
11.4.3.3. Αμινοπυριμιδινικά
11.4.3.4. Ισοξαζόλες
11.4.3.5. Φαινυλαμίδια
11.4.4. Παρεμποδιστές με δράση στις κυτταρικές μεμβράνες
11.4.4.1. Γουανιδινικά
11.4.4.2. Δικαρβοξιμιδικά
11.4.4.3. Παρεμποδιστές της βιοσύνθεσης της εργοστερόλης
11.4.5. Αντιπαθογονικά
11.4.5.1. Ανιλινοπυριμιδίνες
11.4.5.2. Πυριδαζινόνες
11.4.5.3. Φαινοξυκινολίνες
11.4.5.4. Οργανοφωσφορικά
11.4.5.5. Παράγωγα του σαλικυλικού οξέος
11.4.6. Μυκητοκτόνα με άγνωστο τρόπο δράσης
11.4.7. Βιοαντιπαθογονικά
11.5. Σκευάσματα μυκητοκτόνων

12. ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ
12.1. Γενικά
12.2. Ζιζάνια και ζιζανιοκτόνα
12.3. Διάκριση των ζιζανιοκτόνων
12.4. Η εκλεκτικότητα των ζιζανιοκτόνων
12.5. Ζιζανιοκτόνα και έδαφος
12.6. Ορθολογική χρήση των ζιζανιοκτόνων
12.7. Ταξινόμηση των ζιζανιοκτόνων
12.7.1. Παρεμποδιστές της φωτοσύνθεσης
12.7.1.1. Ουρακίλες
12.7.1.2. Παράγωγα της Ουρίας
12.7.1.3. Πυριδαζινόνες
12.7.1.4. Τριαζίνες και τριαζινόνες
12.7.1.5. Φαινυλοκαρβαμιδικά
12.7.1.6. Διπυριδίλια
12.7.1.7. Βενζοθειαδιαζινόνες
12.7.1.8. Υδροξυβενζονιτρίλια
12.7.1.9. Διφαινυλαιθέρες
12.7.1.10. Οξαδιαζόλες
12.7.1.11. Τριαζολινόνες
12.7.1.12. Ισοξαζόλες
12.7.1.13. Τρικετόνες
12.7.1.14. Αναστολείς του ενζύμου PDS
12.7.2. Παρεμποδιστές της διαίρεσης των κυττάρων
12.7.2.1. Δινιτροανιλίνες
12.7.2.2. Αμίδια εδάφους
12.7.3. Παρεμποδιστές της βιοσύνθεσης των αμινοξέων
12.7.3.1. Σουλφονυλουρίες
12.7.3.2. Ιμιδαζολινόνες
12.7.3.3. Πυριμιδινυλοθειοβενζοϊκά παράγωγα
12.7.3.4. Τριαζολοπυριμιδίνες
12.7.3.5. Γλυκίνες
12.7.4. Παρεμποδιστές της βιοσύνθεσης των λιπαρών οξέων
12.7.4.1. Αρυλοξυφαινοξυαλκανοϊκά οξέα
12.7.4.2. Κυκλοεξανδιόνες
12.7.4.3. Φαινυλοπυραζολίνες
12.7.4.4. Θειοκαρβαμιδικά
12.7.4.5. Βενζοφουράνια
12.7.5. Συνθετικές αυξίνες
12.7.5.1. Φαινοξυαλκανοϊκά παράγωγα
12.7.5.2. Βενζοϊκά παράγωγα
12.7.5.3. Πυριδινοκαρβοξυλικά οξέα
12.7.5.4. Άλλες συνθετικές αυξίνες
12.8. Σκευάσματα ζιζανιοκτόνων

13. ΦΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
13.1. Γενικά
13.2. Κατηγορίες φυτορρυθμιστικών ουσιών
13.2.1. Αυξίνες
13.2.2. Γιββερελλίνες
13.2.3. Κυτοκινίνες
13.2.4. Αιθυλένιο
13.2.5. Επιβραδυντές και παρεμποδιστές της αύξησης
13.2.6. Αποφυλλωτικά και Αποξηραντικά
13.2.7. Αντιδιαπνευστικά
13.2.8. Άλλες φυτορρυθμιστικές ουσίες
13.3. Σκευάσματα φυτορρυθμιστικών ουσιών

14. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
14.1. Γενικά
14.2. Η ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα
14.3. Η ανθεκτικότητα στα μυκητοκτόνα
14.4. Η ανθεκτικότητα στα ζιζανιοκτόνα
14.5. Η αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

free shipping

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Loading...