Ο Λογαριασμός μου | Στο Καλάθι
Αναζήτηση Προϊόντος: Σύνθετη Αναζήτηση
Embryo Publications Αρχική Σελίδα | Σχετικά με εμάς | Επικοινωνία | Χάρτης Αναζήτησης | Language: English Ελληνικά

Εδαφολογία


Εδαφολογία

Προβολή Μεγαλύτερης Εικόνας

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 402001

Τιμή: 15,00
9786188276819
Κωνσταντίνος Σινάνης

Περιγραφή
Reviews

Εδαφολογία

Συγγραφέας: Κωνσταντίνος Σινάνης
ISBN: 9786188276819
Σελίδες: 184
Σχήμα: 17 X 24
Εξώφυλλο: Μαλακό
Έτος έκδοσης: 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ
1.1. Εισαγωγή
1.2. Ορυκτά
1.2.1. Πρωτογενή ορυκτά
1.2.2. ∆ευτερογενή ορυκτά
1.3. Πετρώµατα
1.3.1. Πυριγενή πετρώµατα
1.3.2. lζηµατογενή πετρώµατα
1.3.3. Μεταµορφωσιγενή πετρώµατα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Η ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
2.1. Εισαγωγή
2.2. Φυσική αποσάθρωση
2.3. Χηµική αποσάθρωση
2.4. Σταθερότητα ορυκτών και πετρωµάτων-Ταχύτητα αποσάθρωσης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΤΗΣ ΑΡΓΙΛΟΥ 3.1.
Εισαγωγή
3.2. Ιδιότητες των ορυκτών της αργίλου
3.2.1. Φορτίο των ορυκτών της αργίλου
3.2.2.Κρυσταλλική δοµή των ορυκτών της αργίλου
3.2.3. ∆ιάκριση των ορυκτών της αργίλου µε βάση τον τύπο του κρυσταλλικού τους πλέγµατος
3.2.3.1. Ορυκτά µε τύπο κρυσταλλικού πλέγµατος 1:1
3.2.3.2. Ορυκτά µε τύπο κρυσταλλικού πλέγµατος 2:1
3.2.3.3. Ορυκτά µε τύπο κρυσταλλικού πλέγµατος 2:1:1
3.3. Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου και του αργιλίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ
4.1. Εισαγωγή
4.2. Οι ζωντανοί οργανισµοί του εδάφους
4.2.1. Η εδαφική χλωρίδα
4.2.2. Η εδαφική πανίδα
4.3. Οι πηγές και η σύσταση της οργανικής ουσίας
4.4. Η πορεία µετασχηµατισµού της οργανικής ουσίας
4.4.1. Η αποσύνθεση της οργανικής ουσίας
4.4.2. Η χουµοποίηση
4.5. Η περιεκτικότητα και η σηµασία της οργανικής ουσίας στο έδαφος 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ
5.1. Εισαγωγή
5.2. Οι δυνάµεις συγκράτησης του εδαφικού νερού
5.3. Το δυναµικό και η συγκράτηση του εδαφικού νερού
5.4. Η υδατοχωρητικότητα - Το διαθέσιµο νερό στα φυτά
5.5. Η κίνηση του εδαφικού νερού
5.6. Η πρόσληψη νερού από τα φυτά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
Ο ΑΕΡΑΣ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ
6.1. Εισαγωγή
6.2. Η σύσταση του εδαφικού αέρα
6.3. Η κίνηση του εδαφικού αέρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ
7.1. Εισαγωγή
7.2. Η κοκκοµετρική σύσταση του εδάφους
7.3. Η δοµή του εδάφους
7.3.1. Οι κατηγορίες των συσσωµατωµάτων
7.3.2. Ο σχηµατισµός και η σταθερότητα των συσσωµατωµάτων
7.3.3. Πρακτικά προβλήµατα που έχουν σχέση µε τη δοµή των εδαφών και αγρονοµικοί χειρισµοί για τη διατήρηση και τη βελτίωση της
7.4. Η θρόµβωση και η διασπορά της αργίλου
7.5. Η διόγκωση και η συρρίκνωση της αργίλου
7.6. Η συνεκτικότητα του εδάφους
7.7. Η φαινοµενική πυκνότητα του εδάφους και η πυκνότητα των στερεών τεµαχιδίων του εδάφους
7.8. Το πορώδες του εδάφους
7.9. Η θερµοκρασία του εδάφους
7.10. Το χρώµα του εδάφους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ-ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ
8.1. Εισαγωγή
8.2. Η ιονική ανταλλαγή
8.2.1. Η ανταλλαγή κατιόντων - ανταλλάξιµα κατιόντα
8.2.1.1. Η διπλή ηλεκτρική στιβάδα - Χαρακτηριστικά της ανταλλαγής κατιόντων 8.2.1.2. Ο µηχανισµός της ιονικής ανταλλαγής
8.2.1.3. Η επίδραση των ιδιοτήτων των κατιόντων στην ιονική ανταλλαγή
8.2.1.4. Η επίδραση των ιδιοτήτων των ανταλλακτών στην ιονική ανταλλαγή
8.2.1.5. Η επίδραση της αναλογίας και της συγκέντρωσης των κατιόντων του εδαφικού διαλύµατος στην ιονική ανταλλαγή
8.2.2. Η ανταλλαγή ανιόντων
8.3. Η αντίδραση του εδάφους
8.3.1. Τα όξινα εδάφη και η δηµιουργία τους
8.3.2. Η ενεργός, η ανταλλάξιµη και η µη ανταλλάξιµη οξύτητα των εδαφών 
8.3.3. Τα αλκαλικής αντίδρασης εδάφη και η δηµιουργία τους
8.3.4. Το pΗ των καλλιεργούµενων εδαφών και η σηµασία του
8.4. Ο βαθµός κορεσµού από βάσεις
8.5. Η ρυθµιστική ικανότητα των εδαφών
8.6. Οι οξειδοαναγωγικές ιδιότητες των εδαφών
8.7. Τα αλατούχα και τα νατριωµένα εδάφη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ Ε∆ΑΦΩΝ
9.1. Εισαγωγή
9.2. Το µητρικό υλικό
9.3. Το κλίµα
9.4. Η βλάστηση - Οι ζωντανοί οργανισµοί και ο άνθρωπος
9.5. Το τοπογραφικό ανάγλυφο
9.6. Ο χρόνος και η αλληλεπίδραση των εδαφογενετικών παραγόντων
9.7. Οι διαδικασίες της εδαφογένεσης
9.8. Το εδαφικό προφίλ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο
Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ Ε∆ΑΦΩΝ
10.1. Εισαγωγή
10.2. Το νέο αµερικανικό σύστηµα ταξινόµησης των εδαφών
10.2.1. Ονοµατολογία του αµερικανικού συστήµατος
10.2.2. Επιφανειακοί διαγνωστικοί ορίζοντες ή διαγνωστικά επίπεδα
10.2.3. Μη επιφανειακοί διαγνωστικοί ορίζοντες
10.2.4. Συνοπτική παρουσίαση των τάξεων του Νέου Αµερικάνικου Συστήµατος  10.3. Το σύστηµα FAO - Unescο

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 173

free shipping

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Loading...