Ο Λογαριασμός μου | Στο Καλάθι
Αναζήτηση Προϊόντος: Σύνθετη Αναζήτηση
Embryo Publications Αρχική Σελίδα | Σχετικά με εμάς | Επικοινωνία | Χάρτης Αναζήτησης | Language: English Ελληνικά

Ενζυμολογία


Ενζυμολογία

Προβολή Μεγαλύτερης Εικόνας

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 001024

Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα και τιμή.
9789608002449
Ιωάννης Κλώνης
Περιγραφή
Reviews

Ενζυμολογία

Συγγραφέας: Ιωάννης Κλώνης , Καθηγητής Γ.Π.Α.
ISBN: 9789608002449
Σελίδες: 560
Σχήμα: 21Χ29
Εξώφυλλο: Μαλακό
Έτος έκδοσης: 2007

Το βιβλίο σχεδιάστηκε τόσο για τους φοιτητές των ΑΕΙ και τους διδάσκοντες μαθήματα που αφορούν στα ένζυμα, όσο και σε όσους προσεγγίζουν την ενζυμολογία είτε για πρώτη φορά είτε μετά από πολλά χρόνια, αναζητώντας σύγχρονες γνώσεις.
Καταβλήθηκε προσπάθεια να διατηρούνται τα όρια ενός βιβλίου για προπτυχιακούς φοιτητές χωρίς να πλήττεται η ουσιαστική κατανόηση των εξεταζόμενων θεμάτων. Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια είναι η παρουσία 251 σχημάτων και 19 πινάκων. Επιπλέον, περισσότερες από 100 αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία βοηθούν στην αναζήτηση πρόσθετων και/ή εξειδικευμένων πληροφοριών.
Η ύλη αναπτύσσεται σε μια λογική διαδοχή κεφαλαίων, υιοθετώντας γενική προσέγγιση της σύγχρονης ενζυμολογίας και δίνοντας έμφαση σε ένζυμα με τεχνολογική σημασία και δυνατότητα εφαρμογών, σε μοριακό επίπεδο.
Στο βιβλίο περιλαμβάνονται, μια σύντομη ιστορική αναδρομή, ο τρόπος κατατάξεως, ονομασίας, προσδιορισμού και καθαρισμού των ενζύμων, η δομή και η λειτουργία τους, η κινητική και η ρύθμιση της ενζυμικής λειτουργίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους μηχανισμούς ενζυμικής καταλύσεως και στον τρόπο αλληλεπιδράσεως ενζύμων και ξενοβιοτικών ενώσεων, όπως είναι τα εντομοκτόνα, τα ζιζανιοκτόνα, και τα μυκητοκτόνα. Στο ευρύτερο πνεύμα της πρωτεϊνικής μηχανικής, εξετάζεται η τροποποίηση της ενζυμικής δομής και η δημιουργία τεχνητών μίμων της βιοκατάλυσης. Τέλος προσεγγίζονται, σύντομα και περιεκτικά, η ακινητοποίηση και οι σύγχρονες εφαρμογές των ενζύμων.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρό­λο­γος

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 1 Ι­στο­ρι­κή α­να­δρο­μη

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 2 Ο­νο­μα­σί­α και κα­τά­τα­ξη των εν­ζύ­μων

2.1. ΤΑ ΕΝ­ΖΥ­ΜΑ

2.2. ΓΕ­ΝΙ­ΚΑ ΠΕ­ΡΙ Ο­ΝΟ­ΜΑ­ΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝ­ΖΥ­ΜΩΝ

2.3. ΚΑ­ΤΑ­ΤΑ­ΞΗ ΤΩΝ ΕΝ­ΖΥ­ΜΩΝ

2.3.1 Κα­τη­γο­ρί­α 1: ο­ξει­δο­ρε­δου­κτά­σες

2.3.2 Κα­τη­γο­ρί­α 2: τραν­σφε­ρά­σες

2.3.3 Κα­τη­γο­ρί­α 3: υ­δρο­λά­σες

2.3.4 Κα­τη­γο­ρί­α 4: λυά­σες

2.3.5 Κα­τη­γο­ρί­α 5: ι­σο­με­ρά­σες

2.3.6 Κα­τη­γο­ρί­α 6: Λι­γά­σες (συν­θε­τά­σες)

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 3 Προσ­διο­ρι­σμός της εν­ζυ­μι­κής δρα­στι­κό­τη­τας

3.1 ΜΟ­ΝΑ­ΔΕΣ ΕΝ­ΖΥ­ΜΙ­ΚΗΣ ΔΡΑ­ΣΤΙ­ΚΟ­ΤΗ­ΤΑΣ

3.2 ΜΕ­ΘΟ­ΔΟΙ ΠΡΟΣ­ΔΙΟ­ΡΙ­ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝ­ΖΥ­ΜΙ­ΚΗΣ ΔΡΑ­ΣΤΙ­ΚΟ­ΤΗ­ΤΑΣ

3.2.1 Φα­σμα­το­φω­το­με­τρι­κές μέ­θο­δοι

3.2.2 Φα­σμα­το­φθο­ρι­σμο­με­τρι­κές μέ­θο­δοι

3.2.3 Η­λε­κτρο­χη­μι­κές μέ­θο­δοι με ιο­ντο­ε­κλε­κτι­κά η­λε­κτρό­δια

3.2.4 Χη­μι­κές μέ­θο­δοι

3.2.5 Χρω­μα­το­γρα­φι­κές μέ­θο­δοι

3.2.6 Η­λε­κτρο­φο­ρη­τι­κές μέ­θο­δοι

3.2.7 Ρα­διο­χη­μι­κές μέ­θο­δοι

3.2.8 Πο­λω­σι­με­τρι­κές μέ­θο­δοι

3.2.9 Α­ε­ριο­με­τρι­κές μέ­θο­δοι.

3.2.10 Εν­θαλ­πο­με­τρι­κές μέ­θο­δοι

3.3 ΤΕ­ΧΝΙ­ΚΕΣ ΠΡΟΣ­ΔΙΟ­ΡΙ­ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝ­ΖΥ­ΜΙ­ΚΗΣ ΔΡΑ­ΣΤΙ­ΚΟ­ΤΗ­ΤΑΣ

3.3.1 ¶­με­σες τε­χνι­κές

3.3.2 Έμ­με­σες τε­χνι­κές

3.3.3. Α­συ­νε­χείς τε­χνι­κές

3.3.4. Συ­νε­χείς τε­χνι­κές

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 4 Κα­θα­ρι­σμός των εν­ζύ­μων

4.1 ΠΡΩ­ΤΟ­ΚΟΛ­ΛΟ ΚΑ­ΤΙΟΥ­ΣΑΣ Ε­ΠΕ­ΞΕΡ­ΓΑ­ΣΙΑΣ

4.1.1 Έ­να τυ­πι­κό πρω­τό­κολ­λο κα­τιού­σας ε­πε­ξερ­γα­σί­ας

4.1.2 Ρύθ­μι­ση πει­ρα­μα­τι­κών πα­ρα­γό­ντων

4.1.3 Έ­λεγ­χος της πο­ρεί­ας του πρω­το­κόλ­λου κα­τιού­σας ε­πε­ξερ­γα­σί­ας

4.2 ΔΙΑ­ΧΩ­ΡΙ­ΣΜΟΣ ΣΤΕ­ΡΕ­ΩΝ-Υ­ΓΡΩΝ

4.2.1 Φυ­γο­κέ­ντρι­ση

4.2.2 Δι­ή­θη­ση

4.3 ΔΙΑΡ­ΡΗ­ΞΗ ΚΥΤ­ΤΑ­ΡΩΝ

4.3.1 Μη μη­χα­νι­κές τε­χνι­κές

4.3.2 Μη­χα­νι­κές τε­χνι­κές

4.4 ΣΤΑ­ΔΙΟ ΧΑ­ΜΗ­ΛΟΥ ΚΑ­ΘΑ­ΡΙ­ΣΜΟΥ

4.4.1 Α­πο­μά­κρυν­ση νου­κλε­ϊ­νι­κών ο­ξέ­ων

4.4.2 Α­πο­μά­κρυν­ση πρω­τε­ϊ­νών

4.5 ΣΤΑ­ΔΙΟ Υ­ΨΗ­ΛΟΥ ΚΑ­ΘΑ­ΡΙ­ΣΜΟΥ

4.5.1 Δια­χω­ρι­σμός με βά­ση το μο­ρια­κό μέ­γε­θος: χρω­μα­το­γρα­φί­α α­πο­κλει­σμού με­γέ­θους

4.5.2 Δια­χω­ρι­σμός με βά­ση τη χη­μι­κή φύ­ση: χρω­μα­το­γρα­φί­α ιο­ντο­α­νταλ­λα­γής, με­ταλ­λο­χη­λι­κή χρω­μα­το­γρα­φί­α και υ­δρό­φο­βη χρω­μα­το­γρα­φί­α

4.5.3.Δια­χω­ρι­σμός με βά­ση τη βιο­λο­γι­κή λει­τουρ­γί­α: χρω­μα­το­γρα­φί­α συγ­γέ­νειας

4.5.4 Γε­νε­τι­κή έν­θε­ση ‘α­πο­λή­ξε­ων α­να­γνω­ρί­σε­ως’ στο εν­ζυ­μι­κό μό­ριο

4.5.5 Δια­χω­ρι­σμός και κα­θα­ρι­σμός με μη χρω­μα­το­γρα­φι­κές τε­χνι­κές

4.6 ΜΟΡ­ΦΟ­ΠΟΙ­Η­ΣΗ ΤΟΥ ΚΑ­ΘΑ­ΡΙ­ΣΜΕ­ΝΟΥ ΕΝ­ΖΥ­ΜΟΥ

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 5 Δο­μή των εν­ζύ­μων

5.1 ΦΥ­ΣΗ ΤΩΝ ΔΕ­ΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΝ­ΖΥ­ΜΑ

5.1.1 Ο­μοιο­πο­λι­κοί δε­σμοί

5.1.2 Ηλε­κτρο­στα­τι­κές αλληλεπιδράσεις

5.1.3 Αλληλεπιδράσεις δί­πο­λων

5.1.4 Αλληλεπιδράσεις van der Waals

5.1.5 Αλληλεπιδράσεις (‘δε­σμοί’) υ­δρο­γό­νου

5.1.6 Υ­δρό­φο­βες αλ­λη­λε­πι­δρά­σεις

5.2 ΔΟ­ΜΗ ΤΟΥ ΕΝ­ΖΥ­ΜΙ­ΚΟΥ ΜΟ­ΡΙΟΥ

5.2.1 Πρω­το­τα­γής δο­μή

5.2.2 Δευ­τε­ρο­τα­γής δο­μή

5.2.3 Τρι­το­τα­γής δο­μή

5.2.4 Τε­ταρ­το­τα­γής δο­μή

5.2.5 Πε­μπτο­τα­γής δο­μή

5.2.6 Με­του­σί­ω­ση των εν­ζύ­μων

5.3 Α­ΝΑ­ΛΥ­ΣΗ ΤΗΣ ΕΝ­ΖΥ­ΜΙ­ΚΗΣ ΔΟ­ΜΗΣ

5.3.1 Προσ­διο­ρι­σμός Ν- και C-τε­λι­κών α­μι­νο­ξέ­ων, και α­ριθ­μού υ­πο­μο­νά­δων

5.3.2 Προσ­διο­ρι­σμός α­μι­νο­ξι­κής συ­στά­σε­ως πε­πτι­δι­κής α­λυ­σί­δας

5.3.3 Προσ­διο­ρι­σμός α­μι­νο­ξι­κής αλ­λη­λου­χί­ας πε­πτι­δι­κής α­λυ­σί­δας

5.3.4 Προσ­διο­ρι­σμός τρι­το­τα­γούς δο­μής

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 6 Λει­τουρ­γί­α των εν­ζύ­μων

6.1 Ε­ΝΕΡ­ΓΟΣ ΠΕ­ΡΙΟ­ΧΗ ΤΟΥ ΕΝ­ΖΥ­ΜΟΥ

6.2 ΣΥ­ΜΠΑ­ΡΑ­ΓΟ­ΝΤΕΣ

6.3 ΘΕ­ΣΗ ΚΑΙ Α­ΡΙΘ­ΜΟΣ ΤΩΝ Ε­ΝΕΡ­ΓΩΝ ΠΕ­ΡΙΟ­ΧΩΝ

6.3.1 Δια­φο­ρε­τι­κές α­ντι­δρά­σεις στην ί­δια ε­νερ­γό πε­ριο­χή

6.3.2 Δια­φο­ρε­τι­κές ε­νερ­γές πε­ριο­χές σε δια­φο­ρε­τι­κές δο­μι­κές πε­ριο­χές χω­ρίς ε­πι­κοι­νω­νί­α

6.3.3 Δια­φο­ρε­τι­κές ε­νερ­γές πε­ριο­χές σε δια­φο­ρε­τι­κές δο­μι­κές πε­ριο­χές ή σε υ­πο­μο­νά­δες με ε­πι­κοι­νω­νί­α

6.4 Ε­ΞΕΙ­ΔΙ­ΚΕΥ­ΣΗ ΤΩΝ ΕΝ­ΖΥ­ΜΩΝ

6.4.1 Βαθ­μός ε­ξει­δι­κεύ­σε­ως των εν­ζύ­μων

6.4.2 Υ­πο­θέ­σεις για την ε­ξει­δί­κευ­ση των εν­ζύ­μων

6.5 ΘΕ­Ω­ΡΙΕΣ ΛΕΙ­ΤΟΥΡ­ΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝ­ΖΥ­ΜΩΝ

6.5.1 Ενεργές συ­γκρού­σεις και φαι­νό­με­να εγ­γύ­τη­τας

6.5.2 Υ­πέρ­βα­ση ε­νέρ­γειας ε­νερ­γο­ποι­ή­σε­ως

6.6 ΤΟ ΧΗ­ΜΙ­ΚΟ Υ­ΠΟ­ΒΑ­ΘΡΟ ΤΗΣ ΛΕΙ­ΤΟΥΡ­ΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝ­ΖΥ­ΜΩΝ

6.6.1 Ο­μοιο­πο­λι­κή κα­τά­λυ­ση

6.6.2 Κα­τά­λυ­ση ο­ξέ­ος/βά­σε­ως

6.6.3 Η­λε­κτρο­στα­τι­κή κα­τά­λυ­ση

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 7 Kι­νη­τι­κή των εν­ζύ­μων

7.1 ΓΕ­ΝΙ­ΚΑ

7.2 Ε­ΠΙ­ΔΡΑ­ΣΗ ΤΗΣ ΣΥ­ΓΚΕ­ΝΤΡΩ­ΣΕΩΣ Υ­ΠΟ­ΣΤΡΩ­ΜΑ­ΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑ­ΧΥ­ΤΗ­ΤΑ Α­ΝΤΙ­ΔΡΑ­ΣΕ­ΩΣ

7.2.1 Υ­πό­θε­ση της ταχείας ι­σορ­ρο­πί­ας των Michaelis και Menten

7.2.2 Υ­πό­θε­ση της στα­θε­ρο­ποι­η­μέ­νης κα­τα­στά­σε­ως των Briggs και Haldane

7.2.3 Η ση­μα­σί­α της ε­ξι­σώ­σε­ως των Michaelis και Menten

7.2.4 Γρα­φι­κές πα­ρα­στά­σεις της ε­ξι­σώ­σε­ως των Michaelis-Menten και υ­πο­λο­γι­σμός των Km και Vmax

7.3 Ε­ΠΙ­ΔΡΑ­ΣΗ ΤΗΣ ΣΥ­ΓΚΕ­ΝΤΡΩ­ΣΕΩΣ ΕΝ­ΖΥ­ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑ­ΧΥ­ΤΗ­ΤΑ Α­ΝΤΙ­ΔΡΑ­ΣΕ­ΩΣ

7.4 Ε­ΠΙ­ΔΡΑ­ΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡ­ΜΟ­ΚΡΑ­ΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑ­ΧΥ­ΤΗ­ΤΑ Α­ΝΤΙ­ΔΡΑ­ΣΕ­ΩΣ

7.4.1 Μα­θη­μα­τι­κή συ­σχέ­τι­ση θερ­μο­κρα­σί­ας και τα­χύ­τη­τας α­ντι­δρά­σε­ως

7.5 Ε­ΠΙ­ΔΡΑ­ΣΗ ΤΟΥ pH ΣΤΗΝ ΤΑ­ΧΥ­ΤΗ­ΤΑ Α­ΝΤΙ­ΔΡΑ­ΣΕ­ΩΣ

7.5.1 Μα­θη­μα­τι­κή συ­σχέ­τι­ση pH και τα­χύ­τη­τας α­ντι­δρά­σε­ως

7.6 Ε­ΠΙ­ΔΡΑ­ΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟ­ΝΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑ­ΧΥ­ΤΗ­ΤΑ Α­ΝΤΙ­ΔΡΑ­ΣΕ­ΩΣ ΚΑΙ ΓΕ­ΝΙ­ΚΕΥ­ΜΕ­ΝΗ Ε­ΞΙ­ΣΩ­ΣΗ ΤΗΣ ΤΑ­ΧΥ­ΤΗ­ΤΑΣ Α­ΝΤΙ­ΔΡΑ­ΣΕ­ΩΣ

7.7 ΣΗ­ΜΕΙΟ Ι­ΣΟΡ­ΡΟ­ΠΙΑΣ ΤΗΣ Α­ΝΤΙ­ΔΡΑ­ΣΕ­ΩΣ

7.8 Α­ΝΑ­ΣΤΟ­ΛΗ ΤΗΣ ΕΝ­ΖΥ­ΜΙ­ΚΗΣ Α­ΝΤΙ­ΔΡΑ­ΣΕ­ΩΣ

7.8.1 Συ­να­γω­νι­στι­κή α­να­στο­λή

7.8.2 Α­ντα­γω­νι­στι­κή α­να­στο­λή

7.8.3 Μι­κτή α­να­στο­λή

7.8.4 Α­να­στο­λή α­πό υ­πό­στρω­μα και από προ­ϊ­όν

7.8.5 Μη α­ντι­στρε­πτή α­να­στο­λή

7.9 ΠΟ­ΛΥ-Υ­ΠΟ­ΣΤΡΩ­ΜΑ­ΤΙ­ΚΕΣ Α­ΝΤΙ­ΔΡΑ­ΣΕΙΣ

7.9.1 Εί­δη πο­λυ-υ­πο­στρω­μα­τι­κών μηχανισμών

7.9.2 Κι­νη­τι­κή α­ντι­δρά­σε­ως με δύ­ο υ­πο­στρώ­μα­τα

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 8 Ρύθ­μι­ση δρα­στι­κό­τη­τας των εν­ζύ­μων

8.1 Α­ΝΑ­ΣΤΟ­ΛΗ ΕΝ­ΖΥ­ΜΙ­ΚΗΣ ΔΡΑ­ΣΤΙ­ΚΟ­ΤΗ­ΤΑΣ

8.2 ΔΙΑ­ΘΕ­ΣΙ­ΜΟ­ΤΗ­ΤΑ Υ­ΠΟ­ΣΤΡΩ­ΜΑ­ΤΩΝ

8.3 Ε­ΠΑ­ΓΩΜΕ­ΝΗ ΜΕΤAΒΟ­ΛΗ ΤΗΣ ΣΤEΡEΟ­ΔΟ­ΜΗΣ ΤΟΥ ΕΝ­ΖΥ­ΜΟΥ: ΣΥ­ΝΕΡ­ΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛ­ΛΟ­ΣΤΕ­ΡΙ­ΣΜΟΣ

8.3.1 Ο­ρι­σμοί και δο­μι­κή προ­σέγ­γι­ση

8.3.2 Κι­νη­τι­κή και πρό­τυ­πα

8.3.3 Ρύθ­μι­ση εν­ζυ­μι­κής δρα­στι­κό­τη­τας μέ­σω δε­σμεύ­σε­ως αλ­λο­στε­ρι­κών μο­ρί­ων

8.4 Ο­ΜΟΙΟ­ΠΟ­ΛΙ­ΚΗ ΤΡΟ­ΠΟ­ΠΟΙ­Η­ΣΗ Α­ΜΙ­ΝΟ­ΞΙ­ΚΩΝ ΚΑ­ΤΑ­ΛΟΙ­ΠΩΝ ΤΟΥ ΕΝ­ΖΥ­ΜΟΥ

8.4.1 Φω­σφο­ρυ­λί­ω­ση και α­πο­φω­σφο­ρυ­λί­ω­ση εν­ζύ­μων

8.4.2 Α­δε­νυ­λί­ω­ση εν­ζύ­μων

8.5 ΠΕ­ΡΙΟ­ΡΙ­ΣΜΕ­ΝΗ ΠΡΩ­ΤΕ­Ο­ΛΥ­ΣΗ ΖΥ­ΜΟ­ΓΟ­ΝΩΝ

8.5.1 Ε­νερ­γο­ποί­η­ση ζυ­μο­γό­νων: έν­ζυ­μα πέ­ψης

8.5.2 Πρω­τε­ο­λυ­τι­κός κα­ταρ­ρά­κτης πή­ξης του αί­μα­τος

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 9 Μη­χα­νι­σμοί εν­ζυ­μι­κής κα­τα­λύ­σε­ως

9.1. Ο­ΞΕΙ­ΔΟ­ΡΕ­ΔΟΥ­ΚΤΑ­ΣΕΣ

9.1.1 Α­φυ­δρο­γο­νά­σες ε­ξαρ­τώ­με­νες α­πό νι­κο­τι­να­μι­δο-α­δε­νι­νο-δι­νου­κλε­ο­τι­δι­κά συ­νέν­ζυ­μα

9.1.2 Ο­ξει­δά­σες ε­ξαρ­τώ­με­νες α­πό φλα­βι­νο-προ­σθε­τι­κές ο­μά­δες

9.1.3 Α­να­γω­γά­σες ε­ξαρ­τώ­με­νες α­πό φλα­βι­νο-προ­σθε­τι­κές και άλ­λες ο­μά­δες

9.1.4 Μο­νο­ξυ­γο­νά­σες ε­ξαρ­τώ­με­νες α­πό φλα­βι­νο-προ­σθε­τι­κές ο­μά­δες

9.1.5 Με­ταλ­λο-ε­ξαρ­τώ­με­νες μο­νο­ξυ­γο­νά­σες

9.1.6 Διο­ξυ­γο­νά­σες

9.1.7 Υ­πε­ρο­ξει­δά­σες

9.1.8 Δι­σμου­τά­ση σου­πε­ρο­ξει­δί­ου

9.2 ΤΡΑΝ­ΣΦΕ­ΡΑ­ΣΕΣ

9.2.1 Τραν­σφε­ρά­σες ε­νός α­τό­μου άν­θρα­κα

9.2.2 Τραν­σφε­ρά­σες δύ­ο και τριών α­τό­μων άν­θρα­κα

9.2.3 Τραν­σφε­ρά­σες α­κυ­λο­μά­δων και α­ρυ­λο­μά­δων

9.2.4 Τραν­σφε­ρά­σες α­μι­νο­μά­δων

9.2.5 Τραν­σφε­ρά­σες φω­σφο­ρι­κών ο­μά­δων

9.3 Υ­ΔΡΟ­ΛΑ­ΣΕΣ

9.3.1 Μη­χα­νι­σμοί πυ­ρη­νό­φι­λης κα­ταλύ­σε­ως

9.3.2 Μη­χα­νι­σμοί κα­τα­λύ­σε­ως ο­ξέ­ος-βά­σε­ως

9.3.3 Μη­χα­νι­σμοί με­ταλ­λο-ε­ξαρ­τώ­με­νων υ­δρο­λα­σών

9.4 ΛΥΑ­ΣΕΣ

9.4.1 Διά­σπα­ση δε­σμού άν­θρα­κα-ο­ξυ­γό­νου

9.4.2 Διά­σπα­ση δε­σμού άν­θρα­κα-άν­θρα­κα

9.4.3 Διά­σπα­ση δε­σμού άν­θρα­κα-α­ζώ­του

9.4.4 Διά­σπα­ση δε­σμού άν­θρα­κα-φω­σφό­ρου

9.4.5 Διά­σπα­ση δε­σμών άν­θρα­κα-α­λο­γό­νου

9.5 Ι­ΣΟ­ΜΕ­ΡΑ­ΣΕΣ

9.5.1 Α­ντι­δρά­σεις ρα­κε­μιώ­σε­ως

9.5.2 Α­ντι­δρά­σεις εν­δο­μο­ρια­κής με­τα­φο­ράς

9.5.3 Α­ντι­δρά­σεις εν­δο­μο­ρια­κής ο­ξει­δο­α­να­γω­γής

9.6 ΛΙ­ΓΑ­ΣΕΣ

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 10 Αλ­λη­λε­πί­δρα­ση εν­ζύ­μων και ξε­νο­βιο­τι­κών ε­νώ­σε­ων

10.1 Ε­ΝΤΟ­ΜΟ­ΚΤΟ­ΝΑ ΚΑΙ ΕΝΖΥΜΑ-ΣΤΟΧΟΙ

10.1.1 Ορ­γα­νο­χλω­ρι­κά ε­ντο­μο­κτό­να

10.1.2 Πυ­ρε­θρο­ϊ­κά ε­ντο­μο­κτό­να

10.1.3 Ορ­γα­νο­φω­σφο­ρι­κά ε­ντο­μο­κτό­να

10.1.4 Καρ­βα­μι­δι­κά ε­ντο­μο­κτό­να

10.1.5 Λοι­πά ε­ντο­μο­κτό­να

10.1.6 Το νευ­ρι­κό σύ­στη­μα

10.1.7 Έν­ζυ­μα-στό­χοι των ε­ντο­μο­κτό­νων

10.2 ΖΙΖΑΝΙΟ­ΚΤΟ­ΝΑ ΚΑΙ ΕΝΖΥΜΑ-ΣΤΟΧΟΙ

10.2.1 Έν­ζυ­μα-στό­χοι των ζι­ζα­νιο­κτό­νων σε με­τα­βο­λι­κές λει­τουρ­γί­ες

10.2.1 Έν­ζυ­μα-στό­χοι των ζι­ζα­νιο­κτό­νων σε φωτοχημικές λει­τουρ­γί­ες

10.3 ΜΥΚΗΤΟ­ΚΤΟ­ΝΑ ΚΑΙ ΕΝΖΥΜΑ-ΣΤΟΧΟΙ

10.3.1 Έν­ζυ­μα-στό­χοι των μυκητοκτόνων

10.4 ΕΝ­ΖΥ­ΜΑ Α­ΜΥ­ΝΑΣ Ε­ΝΑ­ΝΤΙ ΤΩΝ ΞΕ­ΝΟ­ΒΙΟ­ΤΙ­ΚΩΝ Ε­ΝΩ­ΣΕ­ΩΝ

10.4.1 Κα­τη­γο­ρί­ες εν­ζύ­μων

10.4.2 Ο­ξει­δο­ρε­δου­κτά­σες

10.4.3 Τραν­σφε­ρά­σες

10.4.4 Υ­δρο­λά­σες

10.4.5 Λυά­σες

10.4.6 Σύ­νο­ψη των πρω­το­γε­νών εν­ζυ­μι­κών α­ντι­δρά­σε­ων με ε­ντο­μο­κτό­να

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 11 Εν­ζυ­μι­κή μη­χα­νι­κή

11.1 ΕΝ­ΖΥ­ΜΙ­ΚΗ ΤΡΟ­ΠΟ­ΠΟΙ­Η­ΣΗ ΤΩΝ ΕΝ­ΖΥ­ΜΩΝ

11.2 ΧΗ­ΜΙ­ΚΗ ΤΡΟ­ΠΟ­ΠΟΙ­Η­ΣΗ ΕΝ­ΖΥ­ΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩ­ΤΕ­Ϊ­ΝΩΝ

11.2.1. Τρο­πο­ποί­η­ση εν­ζυ­μι­κών ι­διο­τή­των: υ­πο­κα­τά­στα­ση με πο­λυ­με­ρή

11.2.2 Δη­μιουρ­γί­α τε­χνη­τών εν­δο­νου­κλε­α­σών α­πό μη κα­τα­λυ­τι­κές πρω­τε­ΐ­νες

11.2.3 Με­τα­βάλ­λο­ντας την κα­τα­λυ­τι­κή φύ­ση: με­τα­τρο­πή πρω­τε­α­σών σε ο­ξει­δο­ρε­δου­κτά­σες

11.2.4 Στο­χευ­μέ­νη τρο­πο­ποί­η­ση α­μι­νο­ξι­κών κα­τά­λοι­πων: η σε­ρι­νο­πρω­τε­ά­ση σα­μπτι­λυ­σί­νη

11.3 ΓΕ­ΝΕ­ΤΙ­ΚΗ ΤΡΟ­ΠΟ­ΠΟΙ­Η­ΣΗ ΤΩΝ ΕΝ­ΖΥ­ΜΩΝ

11.3.1 Μέ­θο­δος λο­γι­κού εν­ζυ­μι­κού α­να­σχε­δια­σμού

11.3.2 Μέ­θο­δος κα­τευ­θυ­νό­με­νης εν­ζυ­μι­κής ε­ξε­λί­ξε­ως

11.4 Υ­ΒΡΙ­ΔΙ­ΚΑ ΕΝ­ΖΥ­ΜΑ

11.5 ΜΙ­ΜΟΙ ΚΑ­ΤΑ­ΛΥ­ΤΙ­ΚΗΣ ΛΕΙ­ΤΟΥΡ­ΓΙΑΣ ΕΝ­ΖΥ­ΜΩΝ: ΤΕ­ΧΝΗ­ΤΑ ΕΝ­ΖΥ­ΜΑ

11.5.1 Κα­τα­λυ­τι­κά α­ντι­σώ­μα­τα

11.5.2 Συν­θε­τι­κοί μί­μων εν­ζύ­μων

11.5.3 Κα­τα­λυ­τι­κά νου­κλε­ϊ­νι­κά ο­ξέ­α

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 12 Α­κι­νη­το­ποί­η­ση των εν­ζύ­μων

12.1 ΜΕ­ΘΟ­ΔΟΙ Α­ΚΙ­ΝΗ­ΤΟ­ΠΟΙ­Η­ΣΕ­ΩΣ ΤΩΝ ΕΝ­ΖΥ­ΜΩΝ

12.1.1 Χη­μι­κές μέ­θο­δοι α­κι­νη­το­ποι­ή­σε­ως

12.1.2 Φυ­σι­κές μέ­θο­δοι α­κι­νη­το­ποι­ή­σε­ως

12.2 Ε­ΠΙ­ΔΡΑ­ΣΗ ΤΗΣ Α­ΚΙ­ΝΗ­ΤΟ­ΠΟΙ­Η­ΣΕΩΣ ΣΤΟ ΕΝ­ΖΥ­ΜΟ

12.2.1 Εμ­φά­νι­ση λει­τουρ­γι­κής στα­θε­ρό­τη­τας

12.2.2 Φαι­νό­με­να κα­τα­νο­μής

12.2.3 Φαι­νό­με­να πε­ριο­ρι­σμού με­τα­φο­ράς μά­ζας

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 13 Ε­φαρ­μο­γές των εν­ζύ­μων

13.1 Ε­ΦΑΡ­ΜΟ­ΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟ­ΜΗ­ΧΑ­ΝΙΑ ΤΡΟ­ΦΙ­ΜΩΝ

13.1.1 Εν­ζυ­μι­κή ε­πε­ξερ­γα­σί­α α­μύ­λου

13.1.2 Αρ­το­ποι­ί­α

13.1.3 Ζυ­θο­ποι­ί­α

13.1.4 Φρου­το­χυ­μοί

13.1.5 Οι­νο­ποι­ί­α

13.1.6 Βιο­μη­χα­νί­α λι­πών και ε­λαί­ων

13.1.7 Γα­λα­κτο­κο­μί­α

13.1.8 Α­σπαρ­τά­μη: τε­χνη­τό γλυ­κα­ντι­κό

13.2 Ε­ΦΑΡ­ΜΟ­ΓΕΣ ΜΕ­ΓΑ­ΛΗΣ ΚΛΙ­ΜΑ­ΚΑΣ

13.2.1 Βιο­λο­γι­κά α­πορ­ρυ­πα­ντι­κά πλυ­ντη­ρί­ων

13.2.2 Υ­φα­ντουρ­γί­α

13.2.3 Χαρ­το­ποι­ί­α

13.2.4 Ζω­ο­τρο­φές

13.3 Ε­ΦΑΡ­ΜΟ­ΓΕΣ ΣΤΗ ΧΗ­ΜΙ­ΚΗ ΒΙΟ­ΜΗ­ΧΑ­ΝΙΑ

13.3.1 Α­κρυ­λα­μί­διο και νι­κο­τι­να­μί­διο

13.3.2 Χρω­στι­κή indigo

13.3.3 Ο­πτι­κώς κα­θα­ρά α­μι­νο­ξέ­α

13.3.4 Φυ­το­φάρ­μα­κα

13.4 Ε­ΦΑΡ­ΜΟ­ΓΕΣ ΣΤΗ ΦΑΡ­ΜΑ­ΚΕΥ­ΤΙ­ΚΗ ΒΙΟ­ΜΗ­ΧΑ­ΝΙΑ

13.4.1 β-Λα­κτα­μι­κά α­ντι­βιο­τι­κά

13.4.2 Α­ντι-υ­περ­χο­λη­στε­ρο­λαι­μι­κά

13.4.3 Φάρ­μα­κα κα­τά του HIV

13.5 Ε­ΦΑΡ­ΜΟ­ΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑ­ΤΡΙ­ΚΗ

13.5.1 Θε­ρα­πευ­τι­κή α­ντι­κα­τά­στα­ση εν­ζύ­μων

13.5.2 Τα έν­ζυ­μα ως θε­ρα­πευ­τι­κά ερ­γα­λεί­α

13.6 Ε­ΦΑΡ­ΜΟ­ΓΕΣ ΣΕ Α­ΝΑ­ΛΥ­ΤΙ­ΚΕΣ ΔΟ­ΚΙ­ΜΕΣ

13.6.1 Τα έν­ζυ­μα ως α­ντι­δρα­στή­ρια και ως δεί­κτες

13.6.2 Εν­ζυ­μο­σύν­δε­τοι α­νο­σο­προσ­διο­ρι­σμοί

13.6.3 Εν­ζυ­μι­κοί βιο­αι­σθη­τή­ρες

Βι­βλιο­γρα­φί­α

Ευ­ρε­τή­ριο

free shipping

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Loading...