Ο Λογαριασμός μου | Στο Καλάθι
Αναζήτηση Προϊόντος: Σύνθετη Αναζήτηση
Embryo Publications Αρχική Σελίδα | Σχετικά με εμάς | Επικοινωνία | Χάρτης Αναζήτησης | Language: English Ελληνικά

Μικροβιολογία τροφίμων


Μικροβιολογία τροφίμων

Προβολή Μεγαλύτερης Εικόνας

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 001013

Τιμή Τιμοκαταλόγου: 55,00
Η Τιμή μας: 49,50
Κερδίζετε : 5,50 (10%)
9608002257
Γεώργιος Μπαλατσούρας

Περιγραφή
Reviews

Μικροβιολογία τροφίμων

Συγγραφέας: Γεώργιος Μπαλατσούρας – Ομότιμος καθηγητής Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών
ISBN: 9608002257
Σελίδες: 562
Σχήμα: 21 Χ 29
Εξώφυλλο: Μαλακό
Έτος έκδοσης: 2006

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86200591

 

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΒΡΥΟ εμπλουτίζουν τη σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία με την εξαιρετική αυτή έκδοση. Πρόκειται για ένα βιβλίο εργαλείο που είναι απαραίτητο τόσο στον τεχνολόγο τροφίμων της έρευνας όσο και της βιομηχανίας και καλύπτει ένα σοβαρό και ορατό κενό της ελληνικής βιβλιογραφίας.
Το βιβλίο, το οποίο είναι πλήρως ενημερωμένο για τις νεώτερες εξελίξεις στον κλάδο της Μικροβιολογίας Τροφίμων, είναι γραμμένο από έναν ειδικό που για πολλές δεκαετίες δίδαξε ως τακτικός καθηγητής από την έδρα της Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έγραψε 8 βιβλία που αποτελούν σημείο αναφοράς, υπήρξε σύμβουλος του FAO, και ανακυρήχθηκε Ομότιμος καθηγητής του Γ.Π.Α. μετά τη συνταξιοδότησή του.
Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου διαβάζουμε:
«…Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελούν οι σχέσεις μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών τροφίμων και αντιστοίχων ομάδων μικροβίων. Ειδικότερα, τα σαπρόφυτα, όταν μολύνουν τα τρόφιμα, τα διασπούν προς ενδιάμεσα προϊόντα δύσοσμα και επικίνδυνα για τον άνθρωπο (αλλοίωση), σχηματίζουν ενδεχομένως τοξίνες ομοίως επικίνδυνες και ενίοτε θανατηφόρες και οδηγούν τελικά στην “ανοργανοποίηση”. Τα παράσιτα μικρόβια, όταν εισάγονται στον ανθρώπινο οργανισμό με μολυσμένα τρόφιμα ή πόσιμο νερό, είναι πρακτικά ακίνδυνα. Αντίθετα, τα παθογόνα μικρόβια αναπτύσσονται σε ζωντανούς ιστούς των τροφίμων και με την κατάποσή τους προξενούν επικίνδυνες και ενίοτε θανατηφόρες νοσηρές καταστάσεις στον καταναλωτή. Κατ’ εξαίρεση ορισμένα χρήσιμα σαπρόφυτα μικρόβια αναπτύσσονται σε πρώτες ύλες, προκαλούν μερική διάσπασή τους, δίνουν χρήσιμα προϊόντα και στηρίζουν τις μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων για τον άνθρωπο (αρτοποιία, οινοποιία, ζυθοποιία, βιομηχανίες γαλακτοκομικών προϊόντων κ.λπ.).
Στο κείμενο του παρόντος έργου, όλες οι περιπτώσεις εξετάζονται μεθοδικά και εμπεριστατωμένα, έτσι ώστε να είναι το κείμενο απλά διατυπωμένο και προπαντός χρήσιμο και κατανοητό σε όλους. Γιατί τα τρόφιμα και η διατροφή μας είναι αντικείμενα που ενδιαφέρουν όλους μας. Και είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πως μολύνονται τα τρόφιμα, με ποιά μικρόβια και ποιές είναι οι ποιοτικές, διατροφικές και προπαντός υγιεινολογικές επιπτώσεις. Ακόμη ενδιαφέρει η προφύλαξη από μολύνσεις τροφίμων, η γνώση των συνεπειών τους και η κατάλληλη αντιμετώπισή τους.»


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟ­ΛΟ­ΓΟΣ


ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 1. ΤΑ ΜΙ­ΚΡΟ­ΒΙΑ ΣΕ ΣΧΕ­ΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΑΙ­ΝΟ­ΜΕ­ΝΟ ΤΗΣ ΖΩ­ΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ Α­ΝΩ­ΤΕ­ΡΟΥΣ ΟΡ­ΓΑΝΙ­ΣΜΟΥΣ - ΘΕ­ΜΕ­ΛΙΑ­ΚΕΣ ΕΝ­ΝΟΙΕΣ ΚΑΙ Ο­ΡΙ­ΣΜΟΙ


1.1. Το φαι­νό­με­νο της ζω­ής
1.1.1. Ει­σα­γω­γι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες
1.1.2. Φι­λο­σο­φι­κές θε­ω­ρί­ες για την α­φθαρ­σί­α της ύ­λης
1.1.3. Με­τα­τρο­πή της ύ­λης προς ε­νέρ­γεια
1.1.4. Προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την λει­τουρ­γί­α του κυ­κλώ­μα­τος της ζω­ής
1.2. Έμ­βια και ά­βια ή ά­ζω­α ό­ντα
1.2.1. Διά­κρι­ση των δύ­ο ο­μά­δων
1.2.2. Ορ­γά­νω­ση στα έμ­βια ό­ντα
1.2.3. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά της ζω­ής
1.3. Το κύτ­τα­ρο
1.3.1. Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά
1.3.2. Κα­τη­γο­ρί­ες κυτ­τά­ρων στα έμ­βια ό­ντα
1.3.2.1. Φυ­τι­κό κύτ­τα­ρο (των α­νω­τέ­ρων φυ­τών)
1.3.2.2. Ζω­ι­κό κύτ­τα­ρο
1.3.2.3. Μι­κρο­βια­κό κύτ­τα­ρο
1.4. Χρώ­ση κα­τά Gram
1.4.1. Θε­τι­κά κα­τά Gram βα­κτή­ρια (Gr+)
1.4.2. Αρ­νη­τι­κά κα­τά Gram βα­κτή­ρια (Gr-)


ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 2. ΤΑ ΜΙ­ΚΡΟ­ΒΙΑ ΓΕ­ΝΙ­ΚΑ. ΚΛΕΙ­ΔΕΣ ΤΑ­ΞΙ­ΝΟ­ΜΗ­ΣΕ­ΩΣ - ΓΕ­ΝΙ­ΚΟ­ΤΕ­ΡΟΣ ΡΟ­ΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΦΥ­ΣΗ
2.1. Το μι­κρό­βιο γε­νι­κά
2.1.1. Ο­ρι­σμός - Γε­νι­κές έν­νοιες

2.1.2. Ποιές ο­μά­δες εμ­βί­ων ό­ντων συ­γκρο­τούν τα μι­κρό­βια

2.1.2.1. Πρώ­τι­στα κα­τά Haeckel

2.1.2.2. Προ­κα­ρυω­τι­κά (βα­κτή­ρια συμ­βα­τι­κά και κυα­νο­πρά­σι­να και μυκο­πλά­σμα­τα) ε­ξαι­ρέ­σει των μυ­κή­των

2.1.3. Ι­διαι­τε­ρό­τη­τες των βα­κτη­ρί­ων σε σύ­γκρι­ση με τα ευ­κα­ρυω­τι­κά μι­κρό­βια

2.1.3.1. Πυ­ρη­νο­ει­δές (nucleoid)

2.1.3.2. Πλα­σμί­δια (plasmids)

2.1.3.3. Υ­πο­τυ­πώ­δης “δια­χω­ρι­σμα­το­ποί­η­ση”

2.1.3.4. Έλ­λει­ψη εμ­φα­νούς σε­ξουα­λι­σμού

2.1.3.5. Δο­μές και ο­ντό­τη­τες πέ­ραν του κυτ­τα­ρι­κού τοι­χώ­μα­τος

2.1.3.6. Με­τα­φο­ρά γό­νων και α­νταλ­λα­γή κλη­ρο­νο­μι­κής ου­σί­ας (σύ­ζευ­ξη, με­τα­σχη­μα­τι­σμός, με­τα­γω­γή)

2.2. Κα­τά­τα­ξη των μι­κρο­βί­ων σε ο­μά­δες βά­σει ο­ρι­σμέ­νων κρι­τη­ρί­ων

2.2.1. Α­νά­γκες ζω­τι­κές για κά­θε ζω­ντα­νό ορ­γα­νι­σμό

2.2.2. Οι τέσ­σε­ρις ο­μά­δες μι­κρο­βί­ων (φω­το­αυ­τό­τρο­φα, φω­το­ε­τε­ρό­τρο­φα, χη­μειο­αυτό­τρο­φα και χη­μειο­ε­τε­ρό­τρο­φα)

2.3. Χη­μειο­ε­τε­ρό­τρο­φα μι­κρό­βια-α­ντι­κεί­με­νο με­λέ­της της Μι­κρο­βιο­λο­γί­ας Τρο­φί­μων

2.3.1 Κα­τη­γο­ρί­ες με βά­ση το ρό­λο τους

2.4. Κλεί­δες τα­ξι­νο­μή­σε­ως των μι­κρο­βί­ων και οι α­τέ­λειές τους

2.4.1. Κρι­τή­ρια στη­ρί­ξε­ώς τους στην πο­ρεί­α του χρό­νου

2.4.2. Ο­νο­μα­σί­ες των κλει­δών - Τα­ξι­νο­μι­κές κα­τη­γο­ρί­ες

2.4.3. Δυ­σκο­λί­ες στην τα­ξι­νό­μη­ση των μι­κρο­βί­ων

2.4.4. Πα­ρέμ­βα­ση των πλα­σμι­δί­ων στην τα­ξι­νό­μη­ση των μι­κρο­βί­ων

2.4.5. Κλεί­δες τα­ξι­νο­μή­σε­ως και κλη­ρο­νο­μι­κή ου­σί­α

2.5. Ο γε­νι­κό­τε­ρος ρό­λος των μι­κρο­βί­ων στη φύ­ση

2.5.1. Γε­νι­κές έν­νοιες

2.5.2. Το υ­πό­βα­θρο βα­σι­κών γνώ­σε­ων του Μι­κρο­βιο­λό­γου Τρο­φί­μων

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 3. ΤΑ ΦΩ­ΤΟ­ΣΥΝ­ΘΕ­ΤΟ­ΝΤΑ ΜΙ­ΚΡΟ­ΒΙΑ ΚΑΙ Η ΣΗ­ΜΑ­ΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕ­ΧΝΟ­ΛΟ­ΓΙΑ ΤΡΟΦΙ­ΜΩΝ

3.1. Φω­το­συν­θέ­το­ντα βα­κτή­ρια

3.1.1. Ει­σα­γω­γι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες

3.1.2. Ση­μα­σί­α της μι­κρο­βια­κής φω­το­σύν­θε­σης για την οι­κο­νο­μί­α της φύ­σε­ως

3.1.3. Φω­το­σύν­θε­ση των φυ­κών

3.2. Α­ξιο­ποί­η­ση της βιο­μά­ζας α­πό φύ­κη

3.3. Η καλ­λιέρ­γεια φυ­κών του γέ­νους Chlorella υ­πό ε­λεγ­χό­με­νες συν­θήκες

3.4. Ά­γαρ α­πό τα Ρο­δο­φύ­κη - Συ­ντα­κτι­κός τύ­πος

3.4.1. Εί­δη α­γα­ρό­φυ­των α­νά τον κό­σμο

3.4.2. Δια­δι­κα­σί­α πα­ρα­γω­γής - Ι­διό­τη­τες

3.4.3. Χρη­σι­μο­ποί­η­ση στην Μι­κρο­βιο­λο­γί­α

3.4.4. Άλ­λοι πα­ρά­γο­ντες ζε­λο­ποι­ή­σε­ως

3.4.5. Πρό­σθε­τα πο­λυ­με­ρή πα­ρά­γω­γα α­πό τα φύ­κη

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 4. ΠΑ­ΘΟ­ΓΟ­ΝΑ ΒΑ­ΚΤΗ­ΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑ­ΡΑ­ΣΙ­ΤΑ ΜΕ­ΤΑ­ΖΩ­Α ΠΟΥ ΜΟ­ΛΥ­ΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝ­ΘΡΩ­ΠΟ ΜΕ­ΣΩ ΤΩΝ ΤΡΟ­ΦΙ­ΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟ­ΣΙ­ΜΟΥ ΝΕ­ΡΟΥ

4.1. Ει­σα­γω­γή στα πα­θο­γό­να βα­κτή­ρια και πα­ρά­σι­τα με­τά­ζω­α

4.2. Α­μοι­βά­δα ι­στο­λυ­τι­κή (Entamoeba histolytica)

4.2.1. Ει­σα­γω­γι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες

4.2.2. Μορ­φο­λο­γί­α και βιο­λο­γι­κός κύ­κλος της Α­μοι­βά­δας

4.2.3. Πα­θο­γέ­νεια της ι­στο­λυ­τι­κής Α­μοι­βά­δας

4.2.4. Τα συ­μπτώ­μα­τα της α­μοι­βα­δώ­σε­ως

4.2.5. Ε­πι­δη­μιο­λο­γί­α της πα­θή­σε­ως

4.2.6. Θε­ρα­πεί­α της α­μοι­βα­δώ­σε­ως

4.3. Εί­δη του γέ­νους Brucella

4.3.1. Ει­σα­γω­γι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες

4.3.2. Μορ­φο­λο­γί­α - Φυ­σιο­λο­γί­α του πα­θο­γό­νου

4.3.3. Ε­πι­δη­μιο­λο­γί­α - Πα­θο­γέ­νεια

4.3.4. Εκ­δή­λω­ση της α­σθέ­νειας στον άν­θρω­πο (μορ­φές της νο­ση­ρής κα­τα­στά­σε­ως)

4.3.5. Πρό­λη­ψη της α­σθέ­νειας

4.3.6.Θε­ρα­πεί­α

4.4. Βά­κιλ­λος της φυ­μα­τιώ­σε­ως (Tubercle bacillus ή Mycobacterium tuberculosis)

4.4.1. Γε­νι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες

4.4.2. Μορ­φο­λο­γι­κά και φυ­σιο­λο­γι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

4.4.3. Τρό­πος με­τα­δό­σε­ως του βα­κίλ­λου της φυ­μα­τιώ­σε­ως

4.4.4. Εί­δη των Mυ­κο­βα­κτη­ρί­ων που προ­κα­λούν φυ­μα­τί­ω­ση

4.4.5. Θε­ρα­πεί­α της φυ­μα­τί­ω­σης

4.5. Εί­δη της οι­κο­γέ­νειας Enterobacteriaceae

4.5.1. Ει­σα­γω­γι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες

4.5.2. Πα­θο­γέ­νεια.

4.5.2.1.Ε­ντε­ρο­πα­θο­γό­να στε­λέ­χη του Escherichia coli

4.5.2.2. Εί­δη του γέ­νους Shigella

a) Γε­νι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες

β) Θε­ρα­πεί­α

4.5.2.3. Εί­δη του γέ­νους Salmonella

a) Γα­στρε­ντε­ρί­τι­δα α­πό Σαλ­μο­νέλ­λα

β) Τρό­φι­μα που ρυ­παί­νο­νται εύ­κο­λα α­πό Σαλ­μο­νέλ­λα

γ) Έ­λεγ­χος της μο­λύν­σε­ως α­πό Σαλ­μο­νέλ­λα

δ) Θε­ρα­πεί­α της Σαλ­μο­νελ­λώ­σε­ως

4.6. Δο­νά­κιο της χο­λέ­ρας (Vibrio comma ή Vibrio cholerae)

4.6.1. Γε­νι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες

4.6.2. Μορ­φο­λο­γί­α - Πα­θο­γέ­νεια

4.6.3. Πρό­λη­ψη - Θε­ρα­πεί­α

4.7. Λι­στέ­ρια μο­νο­κυτ­τα­ρο­γό­νος (Listeria monocytogenes)

4.7.1. Ει­σα­γω­γι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες

4.7.2. Μορ­φο­λο­γι­κά και φυ­σιο­λο­γι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

4.7.2.1. Τρό­φι­μα που ρυ­παί­νει κα­τά προ­τί­μη­ση

4.7.2.2. Ι­διαι­τε­ρό­τη­τες που πα­ρου­σιά­ζει

4.7.3. Πα­θο­γέ­νεια για τα πα­ρα­γω­γι­κά ζώ­α και τον άν­θρω­πο.

4.7.4. Συ­μπε­ρι­φο­ρά της Λι­στέ­ρια έ­να­ντι α­ντι­ξό­ων πα­ρα­γό­ντων. Μέ­σα για την ε­ξόντω­ση ή τρο­χο­πέ­δη­ση της α­νά­πτυ­ξής της

4.7.4.1. Λι­στέ­ρια και νι­τρώ­δη ά­λα­τα

4.7.4.2. Θερ­μο­α­ντο­χή και θερ­μο­ε­ξό­ντω­ση της Λι­στέ­ριας

4.7.4.3. Α­ντο­χή σε συ­ντη­ρη­τι­κά, α­ντιο­ξει­δω­τι­κά και βα­κτη­ριο­σί­νες

4.7.4.4. Συ­μπε­ρι­φο­ρά της Λι­στέ­ρια στην ψύ­ξη, κα­τά­ψυ­ξη, ατμόσφαιρα συσκευασίας και ρα­διο­α­κτινο­βό­λη­ση

4.7.5. Συ­μπτώ­μα­τα και θε­ρα­πεί­α της Λι­στε­ριώ­σε­ως

4.8. Ε­χι­νό­κοκ­κος ο κοκ­κιώ­δης (Echinococcus granulatus)

4.8.1. Eι­σα­γω­γι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες

4.8.2. Βιο­λο­γι­κός κύ­κλος του Ε­χι­νο­κόκ­κου

4.8.3. Ε­ξέ­λι­ξη της ε­χι­νο­κοκ­κιά­σε­ως

4.8.4. Νο­σο­λο­γί­α - Ε­πι­δη­μιο­λο­γί­α - Προ­φύ­λα­ξη

4.9. Τρι­χί­νη η σπει­ρο­ει­δής (Trichinella spiralis)

4.9.1. Ει­σα­γω­γι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες.

4.9.2. Ε­ξέ­λι­ξη της α­σθέ­νειας

4.9.3. Εκ­δή­λω­ση της α­σθέ­νειας στον άν­θρω­πο

4.9.4. Πρό­λη­ψη της α­σθέ­νειας

4.9.5. Θε­ρα­πεί­α

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 5. ΤΡΟ­ΠΟΣ ΜΟ­ΛΥΝ­ΣΕ­ΩΣ ΤΩΝ ΤΡΟ­ΦΙ­ΜΩΝ

5.1. Ει­σα­γω­γι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες

5.2. Πη­γές μο­λύν­σε­ως των τρο­φί­μων

5.2.1 Πως μο­λύ­νο­νται τα φυ­τι­κής προ­ε­λεύ­σε­ως τρό­φι­μα

5.2.2. Πως μο­λύ­νο­νται τα ζω­ι­κής προ­ε­λεύ­σε­ως τρό­φι­μα

5.2.2.1. Μό­λυν­ση των κρε­ά­των

5.2.2.2. Μό­λυν­ση των κρε­α­το­σκευα­σμά­των

5.2.2.3. Μό­λυν­ση ζω­ι­κών λι­πών

5.2.2.4. Μό­λυν­ση των που­λε­ρι­κών

5.2.2.5. Μό­λυν­ση των αυ­γών και των πα­ρα­γώ­γων τους

5.2.2.6. Μό­λυν­ση των ι­χθυ­η­ρών

5.2.2.7. Μό­λυν­ση των ο­στρα­κο­δέρ­μων και μα­λα­κί­ων

5.2.2.8. Μό­λυν­ση του γά­λα­κτος και των πα­ρα­γώ­γων του

5.2.2.9. Μό­λυν­ση του βου­τύ­ρου

5.2.2.10. Μό­λυν­ση των τυ­ριών

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 6. ΠΡΟ­Ϋ­ΠΟ­ΘΕ­ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α­ΝΑ­ΠΤΥ­ΞΗ (ΠΟΛ­ΛΑ­ΠΛΑ­ΣΙΑ­ΣΜΟ) ΤΩΝ ΜΙ­ΚΡΟ­ΒΙΩΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙ­ΜΑ

6.1. Γε­νι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες

6.2. Θρε­πτι­κά συ­στα­τι­κά του υ­πο­στρώ­μα­τος (τρό­φι­μο ή θρε­πτι­κό υ­λι­κό)

6.2.1 Μί­α ή πε­ρισ­σό­τε­ρες πη­γές άν­θρα­κα

6.2.2. Μί­α πη­γή α­ζώ­του

6.2.3. Ε­πι­βο­η­θη­τι­κοί της α­νά­πτυ­ξης τρο­φι­κοί πα­ρά­γο­ντες

6.2.4. Α­νόρ­γα­να ά­λα­τα και α­νόρ­γα­να συ­στα­τι­κά

6.3. Η υ­γρα­σί­α του υ­πο­στρώ­μα­τος και η ε­νερ­γό­τη­τα του νε­ρού

6.4. Σχέ­ση με­τα­ξύ της ε­νερ­γό­τη­τας του νε­ρού και της δρα­στη­ριό­τη­τας των μι­κρο­βί­ων

6.4.1. Συ­μπε­ρι­φο­ρά του Clostridium sporogenes (πα­ρα­πλή­σιο του Clostridium botulinum) έ­να­ντι της ε­νερ­γό­τη­τας νε­ρού στο τρό­φι­μο ή το υ­πό­στρω­μα

6.4.2. Ση­μα­σί­α της ε­νερ­γό­τη­τας νε­ρού για την συ­ντή­ρη­ση προ­ϊ­ό­ντων στα­θε­ρών επά­νω σε ρά­φια (Shelf Stable Products)

6.5. Αλ­λοί­ω­ση των τρο­φί­μων σε σχέ­ση με τις τι­μές της αw

6.6. Η θερ­μο­κρα­σί­α ως πα­ρά­γο­ντας α­να­πτύ­ξε­ως των μι­κρο­βί­ων

α) Δια­χω­ρι­σμός των μι­κρο­βί­ων σε ο­μά­δες με βά­ση την συ­μπε­ρι­φο­ρά τους στη δια­κύ­μαν­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας α­να­πτύ­ξε­ώς τους

β) Θερ­μο­κρα­σί­α πε­ρι­βάλ­λο­ντος και θερ­μο­α­ντο­χή των μι­κρο­βί­ων

6.7. Το pH και η ο­γκο­με­τρού­με­νη ο­ξύ­τη­τα ως πα­ρά­γο­ντες α­να­πτύ­ξε­ως των μι­κρο­βί­ων

6.8. Θερ­μο­ε­ξό­ντω­ση σε σχέ­ση με το Ph

6.9. Το δυ­να­μι­κό ο­ξει­δο­α­να­γω­γής (rH) ως πα­ρά­γο­ντας α­να­πτύ­ξε­ως των μι­κρο­βί­ων

6.9.1. Κα­τη­γο­ρί­ες μι­κρο­βί­ων με βά­ση το rH στο υ­πό­στρω­μα α­να­πτύ­ξε­ώς τους

6.9.1.1. Α­ε­ρό­βια μι­κρό­βια

6.9.1.2. Προ­αι­ρε­τι­κώς α­ε­ρό­βια ή α­να­ε­ρό­βια (facultative) μι­κρό­βια

6.9.1.3. Υ­πο­χρε­ω­τι­κά α­να­ε­ρό­βια (ρό­λος της κα­τα­λά­σης)

6.9.1.4. Μι­κρο­α­ε­ρό­φι­λα μι­κρό­βια

6.10. Ε­ξό­ντω­ση των μι­κρο­βί­ων με την ε­ξώ­θη­ση (extrusion) των τρο­φί­μων

6.11. Ου­σί­ες με πα­ρε­μπο­δι­στι­κή για την α­νά­πτυ­ξη των μι­κρο­βί­ων δρά­ση (Inhibitors)

6.12. Πα­ρε­μπο­δι­στές της μι­κρο­βια­κής α­να­πτύ­ξε­ως προ­στι­θέ­με­νες ε­σκεμ­μέ­να

6.12.1 Α­ντι­βιο­τι­κά προ­στι­θέ­με­να στις ζω­ο­τρο­φές και ο κίν­δυ­νος τον ο­ποί­ον η τε­χνι­κή αυ­τή συ­νε­πά­γε­ται για τον άν­θρω­πο

6.13. Φυ­σι­κά φράγ­μα­τα στα τρό­φι­μα που πα­ρε­μπο­δί­ζουν τη δρά­ση και τον πολ­λα­πλα­σια­σμό των φθο­ρο­ποιών μι­κρο­βί­ων

6.14. Υ­πο­θα­να­τη­φό­ρα δο­κι­μα­σί­α των μι­κρο­βί­ων (sub-lethal stress) στην πο­ρεί­α της ε­πε­ξερ­γα­σί­ας τους και οι σο­βα­ρές συ­νέ­πειες

6.15. Άλ­λοι πα­ρά­γο­ντες πα­ρε­μπο­δι­στι­κοί της α­να­πτύ­ξε­ως των μι­κρο­βί­ων

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 7. ΒΑ­ΚΤΗ­ΡΙΑ ΠΟΥ ΕΝ­ΔΙΑ­ΦΕ­ΡΟΥΝ ΤΗ ΒΙΟ­ΜΗ­ΧΑ­ΝΙΑ ΤΡΟ­ΦΙ­ΜΩΝ

7.1. Γε­νι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες

7.2. Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά των βα­κτη­ρί­ων

7.3. Ο­μά­δες: 1-17 Οι­κο­γέ­νειες, Γέ­νη, Εί­δη (πε­ρι­λη­πτι­κά)

7.4. Κρι­τή­ρια για την σύ­μπη­ξη των ο­μά­δων

7.4.1. Μορ­φο­λο­γι­κά - Φυ­σιο­λο­γι­κά

7.4.2. Τα βα­κτή­ρια ως πη­γή μο­λύν­σε­ως και αλ­λοιώ­σεις των τρο­φί­μων

7.4.3. Τα βα­κτή­ρια ως πα­ρά­γο­ντες ω­φε­λι­μι­στι­κής χρη­σι­μο­ποι­ή­σε­ως

7.5. Βα­κτή­ρια που εν­δια­φέ­ρουν τη Βιο­μη­χα­νί­α Τρο­φί­μων

7.5.1. Ο­μά­δα (1) ΣΠΕΙΡΟΧΑΙΤΕΣ

7.5.2. Ο­ΜΑ­ΔΑ (2) ΑΕΡΟΒΙΑ, ΜΙΚΡΟΑΕΡΟΦΙΛΑ, ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ, ΒΙΜΠΡΙΟΕΙΔΗ, ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ GRAM (Aerobic, microaerophilic, Motile, Helical, Vibrioid, Gram negative Bacteria

7.5.2.1. Γέ­νος: Campylobacter (Κα­μπυ­λο­βα­κτή­ριο).

· Είδη του γέ­νους Campylobacter

7.5.3. Ο­ΜΑ­ΔΑ (3) Δεν ενδιαφέρουν

7.5.4. Ο­ΜΑ­ΔΑ (4) ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ GRAM, ΑΕΡΟΒΙΑ ΡΑΒΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΚΚΟΙ, (Gram-negative, Aerobic rods and cocci)

7.5.4.1. Οι­κο­γέ­νεια Pseudomonaceae.

· Γενι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

· Σημα­σί­α των ψευ­δο­μο­νά­δων για τη Βιο­μη­χα­νί­α Τρο­φί­μων

7.5.4.2. Οι­κο­γέ­νεια Halobacteriaceae

· Γένος Halobacterium. Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

· Σημα­σί­α των ει­δών του Halobacterium για τη Βιο­μη­χα­νί­α Τρο­φί­μων

7.5.4.3. Οι­κο­γέ­νεια Acetobacteriaceae

α) Εισα­γω­γι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες - Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

β) Γένος Gluconobacter

γ) Γένος Acetobacter

· Εί­δη α­πο­δε­κτά

· Με­τα­βο­λι­στι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες

· Βιο­μη­χα­νι­κές χρή­σεις

· Τα ο­ξο­βα­κτή­ρια ως πα­ρά­γο­ντες αλ­λοιώ­σε­ως των αλ­κο­ο­λού­χων πο­τών

· Μέ­τρα πα­ρε­μπο­δί­σε­ως

· Απο­λύ­μαν­ση των ξι­δια­σμέ­νων βα­ρε­λιών

· Ταξι­νό­μη­ση των Ο­ξο­βα­κτη­ρί­ων - Ο­μα­δο­ποί­η­ση

· Θρε­πτι­κά υ­λι­κά για α­πο­μό­νω­ση, ε­πι­λε­κτι­κή α­νά­πτυ­ξη και δια­τή­ρη­ση των ο­ξο­βα­κτη­ρί­ων

(1) Θρε­πτι­κό υ­λι­κό με αι­θα­νό­λη

(2) Θρε­πτι­κό υ­λι­κό GYC

(3) Θρε­πτι­κό υ­λι­κό μαν­νί­τη

(4) Θρε­πτι­κό υ­λι­κό του Lafon - Lafourcade

(5) Θρε­πτι­κό υ­λι­κό ε­μπλου­τι­σμού

(6) Θρε­πτι­κό υ­λι­κό γα­λα­κτι­κού να­τρί­ου

(7) Θρε­πτι­κό υ­λι­κό του Moyer

7.5.4.4. Τρί­α αυ­το­τε­λή γέ­νη της ο­μά­δας 4

α) Γένος Alcaligenes

· Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά του γέ­νους

· Διά­δο­ση - Ση­μα­σί­α των βα­κτη­ρί­ων του γέ­νους Alcaligenes για τη Βιομη­χα­νί­α Τρο­φί­μων

β) Γένος Flavobacterium.

· Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

· Διά­δο­ση και ση­μα­σί­α βα­κτη­ρί­ων του γέ­νους Flavobacterium για τη Βιο­μηχα­νί­α Τρο­φί­μων

γ) Γένος Brucella (βλέ­πε κε­φά­λαιο 4)

7.5.5. Ο­ΜΑ­ΔΑ (5): ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ GRAM ΡΑΒΔΙΑ (Facultative anaerobic Gram Negative Rods)

7.5.5.1. Οι­κο­γέ­νεια Enterobacteriaceae

· Ονο­μά­τι­σμα γε­νών: Escherichia, Shigella, Salmonella, Enterobacter, Yersinia κ.τ.λ.

· Γενι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

· Μετα­βο­λι­στι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες των Enterobacteriaceae

· Σημα­σί­α των βα­κτη­ρί­ων της οι­κο­γέ­νειας των Enterobacteriaceae

· Διά­κρι­ση των ει­δών Escherichia coli και Enterobacter aerogenes

α) Μορ­φο­λο­γι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

β) Προ­κα­ταρ­κτι­κή δο­κι­μή

γ) Ε­πι­βε­βαιω­τι­κή δο­κι­μή

δ) Δο­κι­μή ο­λο­κλη­ρώ­σε­ως

· Αλλοιώ­σεις που προ­κα­λούν τα Κο­λι­βα­κτή­ρια στα τρό­φι­μα

· Yersinia enterocolitica

7.5.5.2 Οι­κο­γέ­νεια Vibrionaceae

α) Γένος Vibrio

· Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

· Εί­δη του γέ­νους Vibrio (Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus, V. vulnificus, V. anguillarum, V. fisheri)

β) Γένος Aeromonas

· Aeromonas hydrophila

7.5.5.3. Γέ­νος Zymomonas

· Μορ­φο­λο­γι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

· Φυ­σιο­λο­γι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

· Ση­μα­σί­α του γέ­νους Zymomonas για τη Βιο­μη­χα­νί­α Τρο­φί­μων

7.5.6. Ο­ΜΑ­ΔΑ 12. Micrococcaceae, Sarcina, Streptococcus, Leuconostoc, Pediococcus

7.5.6.1. Οι­κο­γέ­νεια Micrococcaceae. Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

α) Γένος Micrococcus

· Εί­δη του Γέ­νους

· Ση­μα­σί­α των Μι­κρο­κόκ­κων για τη Βιο­μη­χα­νί­α Τρο­φί­μων

7.5.6.2. Γέ­νος Staphylococcus:

· Γενικά χαρακτηριστικά

· Πη­γές μο­λύν­σε­ως των τρο­φί­μων με Στα­φυ­λο­κόκ­κους

· Εί­δη Στα­φυ­λο­κόκ­κων εν­δια­φέ­ρο­ντα την Βιο­μη­χα­νί­α Τρο­φί­μων

7.5.6.3. Γέ­νος Sarcina: Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

7.5.6.4. Streptococcus, Leuconostoc και Pediococcus

7.5.7. Ο­ΜΑ­ΔΑ 13. Bacillus & Clostridium ΣΠΟΡΙΟΓΟΝΑ ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑ GRAM ΡΑΒΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΚΚΟΙ

7.5.7.1. Σπο­ριο­γό­να βα­κτή­ρια γε­νι­κά

· Ει­σα­γω­γι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες

· Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά των σπο­ριο­γό­νων βα­κτη­ρί­ων

· Ει­δι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά των γε­νών Bacillus και Clostridium

7.5.7.2. Με­σό­φιλ­λοι βά­κι­λλοι - Ο­μά­δες

7.5.7.3. Κλεί­δα δια­κρί­σε­ως των σπο­ριο­γό­νων γε­νών βα­κτη­ρί­ων

7.5.7.4. Εί­δη του γέ­νους Bacillus (εν­δια­φέ­ρο­ντα)

· Bacillus subtilis

· Bacillus cereus

· Bacillus mesentericus

· Bacillus megaterium

· Bacillus polymyxa και Bacillus macerans

· Bacillus brevis

· Bacillus anthracis

· Bacillus coagulans

· Θερ­μό­φι­λοι βά­κιλ­λοι (Bacillus thermoacidurans και Bacillus stearothermophilus)

7.5.7.5. Εί­δη του Γέ­νους Clostridium - Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

· Clostridium butyricum - Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

- Με­τα­βο­λι­σμός των πρω­τε­ο­λυ­τι­κών ή ση­ψι­γό­νων Κλω­στη­ρι­δί­ων

· Clostridium sporogenes

· Clostridium putrificum

· Clostridium perfringens (νο­σο­γό­νο αν­θρώ­πων και ζώ­ων)

· Clostridium tetani (νο­σο­γό­νο αί­τιο του τε­τά­νου)

· Clostridium botulinum (της αλ­λα­ντιά­σε­ως)

α) Γε­νι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες

β) Μορ­φο­λο­γικά και φυ­σιο­λο­γι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά - Ο­μά­δες και ο­ρο­λο­γι­κοί τύ­ποι

- Ο­μά­δα (a) - Πρω­τε­ο­λυ­τι­κά

- Ο­μά­δα (b) σακ­χα­ρο­λυ­τι­κά

- Ο­μά­δα (c)

- Ο­μά­δα (d)

γ) Μορ­φές αλ­λα­ντιά­σε­ως

δ) Κον­σερ­βο­ποι­ί­α και το Clostridium botulinum

- Ση­μα­σί­α της στα­θε­ράς D

- Η τι­μή της με­τα­βλη­τής D

ε) Πα­ρε­μπο­δι­στι­κή δρά­ση ο­ρι­σμέ­νων α­λά­των έ­να­ντι της α­να­πτύ­ξε­ως του Cl. botulinum και την έκ­κρι­ση της το­ξί­νης του

στ) Πρωτεολυτικές και μη πρωτεολυτικές ομάδες του Cl. botulinum

ζ) Νι­τρι­κά και νι­τρώ­δη ά­λα­τα κα­τά του Cl. botulinum

η) Ου­σί­ες που επηρεάζουν την α­νά­πτυ­ξη, την εκ­βλά­στη­ση των σπο­ρί­ων και την έκ­κρι­ση της το­ξί­νης (νι­σί­νη, κα­φε­ϊ­­κό ο­ξύ, αι­θέ­ρια έ­λαια, αρ­γι­νί­νη, λυ­σο­ζύ­μη)

θ) Νω­πά α­λιεύ­μα­τα ε­πι­κίν­δυ­να για κρού­σμα­τα αλ­λα­ντιά­σε­ως

ι) Ο­ξύ­τη­τα και pH σε σχέ­ση με το Clostridium botulinum

7.5.8. Ο­ΜΑ­ΔΑ 14: Γέ­νη Lactobacillus, Brochothrix, Listeria

7.5.8.1. Ει­σα­γω­γι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες

7.5.8.2. Σύ­νο­λο Γα­λα­κτο­βα­κτή­ρια

α­) Εισα­γω­γι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες - Οι­κο­γέ­νειες - Γέ­νη

β) Μορφο­λο­γι­κά και φυ­σιο­λο­γι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

γ) Μετα­βο­λι­στι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες

δ) Κατά­τα­ξη γα­λα­κτο­βα­κτη­ρί­ων - Διά­κρι­ση σε γέ­νη και υ­πο­γέ­νη.

7.5.8.3. Τα Γα­λα­κτο­βα­κτή­ρια στην πα­ρα­γω­γή χρη­σί­μων για τον άν­θρω­πο προ­ϊ­ό­ντων

α­) Ιστο­ρι­κή α­να­δρο­μή

β) Παρα­γω­γή πα­ρα­δο­σια­κών προ­ϊ­ό­ντων με γα­λα­κτι­κή ζύ­μω­ση

7.5.8.4. Ευ­ρή­μα­τα των τε­λευ­ταί­ων ερ­γα­σιών σχε­τι­κά με νε­ό­τε­ρες ε­φαρ­μο­γές γα­λα­κτι­κής ζυ­μώ­σε­ως α­πό τον άν­θρω­πο

· Γαλα­κτι­κή ζύ­μω­ση της μπά­μιας

· Γαλα­κτι­κή ζύ­μω­ση α­λεύ­ρου φα­σο­λιών και πί­σων (μπι­ζε­λιών) με 20% υ­γρα­σί­α

· Ζύμω­ση των αγ­γου­ριών με γα­λα­κτο­βα­κτή­ρια

· Συμμε­το­χή των γα­λα­κτο­βα­κτη­ρί­ων στη στε­γνή ω­ρί­μαν­ση των δια­φό­ρων τύ­πων χοι­ρο­μη­ρί­ου

· Τα γα­λα­κτο­βα­κτή­ρια, υ­πεύ­θυ­να για την ω­ρί­μαν­ση του ελ­λη­νι­κού τυ­ριού “Κε­φαλο­τύ­ρι”

· Α­ντι­βα­κτη­ρια­κή ε­νερ­γό­τη­τα του ο­πού της κράμ­βης έ­να­ντι των γα­λα­κτο­βα­κτη­ρί­ων

· Ε­πι­τά­χυν­ση της ω­ρι­μάν­σε­ως τυ­ριού cheddar με εν­σω­μά­τω­ση στην τυ­ρο­μά­ζα καλ­λιέρ­γειας γα­λα­κτο­βα­κτη­ρί­ων με­τά α­πό θερ­μο­κα­τα­πλη­ξί­α (heat shocked)

· Χρη­σι­μο­ποί­η­ση γα­λα­κτο­βα­κτη­ρί­ων για τη βελ­τί­ω­ση της πε­πτι­κό­τη­τας και της θρε­πτι­κής α­ξί­ας του μαρ­γα­ρι­τα­ρέ­νιου κε­χριού (pearl millet)

· Χρη­σι­μο­ποί­η­ση ε­ξει­δι­κευ­μέ­νων στε­λε­χών ει­δών γα­λα­κτο­βα­κτη­ρί­ων για την ε­πι­τά­χυν­ση της ω­ρι­μάν­σε­ως ι­τα­λι­κών τυ­ριών και για τη βελ­τί­ω­ση των γευ­στι­κο-ο­σφρα­ντι­κών χα­ρα­κτη­ρι­στι­κών τους

· Επί­σπευ­ση της ω­ρι­μάν­σε­ως του τυ­ριού Cheddar με προ­σθή­κη στην τυ­ρο­μάζα γα­λα­κτο­βα­κίλ­λων

· Παγί­δευ­ση των γα­λα­κτο­βα­κτη­ρί­ων σε μπί­λιες αλ­γι­νι­κού να­τρί­ου 3% προ­κει­μέ­νου να ε­πι­ζή­σουν κα­τά την κα­τά­ψυ­ξη

· Είδη γα­λα­κτο­βα­κίλ­λων σε κρα­σιά της πο­λι­τεί­ας Washington της Α­με­ρι­κής

· Χρή­ση γα­λα­κτο­βα­κτη­ριών στη ζύ­μω­ση ε­ναιω­ρή­μα­τος σο­για­λεύ­ρου

· Επι­βί­ω­ση γα­λα­κτο­βα­κτη­ρί­ων κα­τά την ξή­ραν­ση για­ούρ­της με νε­φε­λο­ψε­κα­σμό (spray-drying)

· Ποιο­τι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά τυ­ριού Cheddar με στρε­πτο­κόκ­κους και γα­λακτο­βα­κίλ­λους στην τυ­ρο­μά­ζα

· Αυτό­μα­τη ζύ­μω­ση των α­πο­νέ­ρων εκ­πλύ­σε­ως των πρά­σι­νων ε­λιών

· Παρα­σκευ­ή τουρ­σιού στην Ι­σπα­νί­α με πρώ­τη ύ­λη την με­λι­τζά­να

· Γαλα­κτι­κή ζύ­μω­ση των σκε­λί­δων σκόρ­δου

· Απο­μό­νω­ση στε­λε­χών α­πό τα εί­δη Lactobacillus plantarum και Lactobacillus fermentum με έ­ντο­νη α­μυ­λο­λυ­τι­κή ε­νερ­γό­τη­τα

· Έκκριση α-α­μυ­λά­σης α­πό ε­ξει­δικευ­μέ­νο στέ­λε­χος γα­λα­κτο­βα­κίλ­λου

· Ευαι­σθη­σί­α των γα­λα­κτο­βα­κτη­ρί­ων σε εκ­χύ­λι­σμα σκόρ­δου (αντιμικροβιακά συστατικά)

· Σύνθε­ση ε­ξω­πο­λυ­σακ­χα­ρι­τών (EPS’s) α­πό ο­ρι­σμέ­να γα­λα­κτο­βα­κτή­ρια

· Σύνθε­ση βα­κτη­ριο­σι­νών α­πό διά­φο­ρα εί­δη και στε­λέ­χη γα­λα­κτο­βα­κτη­ρί­ων

· Αύξη­ση του δια­θέ­σι­μου σι­δή­ρου των δη­μη­τρια­κών με τη γα­λα­κτι­κή ζύ­μω­ση

· Απο­μό­νω­ση στε­λέ­χους του Leuconostoc mesenteroides, αν­θε­κτι­κού στη νισί­νη και εν­δε­δειγ­μέ­νου για τη ζύ­μω­ση της κράμ­βης

· Παρα­γω­γή για­ούρ­της με πρώ­τη ύ­λη μείγ­μα γά­λα­κτος και γλυ­κο­πα­τά­τας

7.5.8.5. Εί­δη γα­λα­κτο­βα­κτη­ρί­ων που εν­δια­φέ­ρουν την Βιο­μη­χα­νί­α Τρο­φί­μων

α) Γένος Streptococcus - Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

· Ταξι­νό­μη­ση των Στρε­πτο­κόκ­κων - Κα­τά­τα­ξη σε ο­μά­δες

· Πυο­γό­νοι Στρε­πτό­κοκ­κοι

- Streptococcus pneumoniae

- Streptococcus pyogenes

- Streptococcus mastitidis

· Στο­μα­τι­κοί Στρε­πτό­κοκ­κοι (Oral Streptococci)

- Streptococcus salivarius

· Εντε­ρό­κοκ­κοι

- Streptococcus faecalis

- Streptococcus faecium

· Γαλα­κτό­κοκ­κοι - Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

- Streptococcus lactis (Lactococcus lactis)

- Streptococcus raffinolactis

F Πρό­σθε­τα στοι­χεί­α για τους Γαλακτόκοκκους

Ι) Ε­κλε­κτι­κό θρε­πτι­κό υ­πό­στρω­μα

ΙΙ) Βα­κτη­ριο­σί­νες (Λα­κτο­σί­νες)

ΙΙI) Ευαι­σθη­σί­α και α­ντο­χή των γα­λα­κτό­κοκ­κων στην προ­σβο­λή α­πό φά­γους

ΙV) Η ε­πί­δρα­ση της αρ­χι­κής συ­γκε­ντρώ­σε­ως του ο­ξυ­γό­νου στη σύνθε­ση δια­κε­τυ­λί­ου και α­κε­το­ΐ­νης α­πό το στέ­λε­χος Lactococcus lactis subsp. lactis, biovar. diacetylactis

V) Μη­χα­νι­σμός προ­σβο­λής των γα­λα­κτο­κοκ­κι­κών κυτ­τά­ρων α­πό τους φά­γους

VI) Κα­θα­ρι­σμός και χα­ρα­κτη­ρι­σμός πε­πτι­δά­σης α­πό το κυτ­τα­ρι­κό τοί­χω­μα του Lactococcus lactis subsp. cremoris IMN-C12

VII) Πλε­ο­νε­κτή­μα­τα α­πό τη χρη­σι­μο­ποί­η­ση του στε­λέ­χους Lactococcus lactis INIA 12 στη καλ­λιέρ­γεια εκ­κι­νή­σε­ως για τα ι­σπα­νι­κά τυ­ριά Burgos και Machego

· Άλλοι Στρε­πτό­κοκ­κοι

- Streptococcus thermophilus

F Πρό­σθε­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες για το θερ­μό­φι­λο στρε­πτό­κοκ­κο

I) Ε­πι­βί­ω­ση του θερ­μό­φι­λου στρε­πτό­κοκ­κου κα­τά την ξή­ραν­ση της για­ούρ­της υ­πό νε­φε­λο­ψε­κα­σμό

II) Ε­πί­δρα­ση της ε­νερ­γό­τη­τας του νε­ρού του γά­λα­κτος ε­πί της αυ­ξή­σε­ως και της πα­ρα­γω­γής ο­ξέ­ων α­πό μει­κτή καλ­λιέρ­γεια των γα­λα­κτο­βα­κτη­ρί­ων Streptococcus thermophilus και Lactobacillus bulgaricus

- Streptococcus macedonicus

β) Γένος Leuconostoc

· Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

· Είδη του γένους Leuconostoc

- Leuconostoc mesenteroides

- Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides

- Leuconostoc mesenteroides subsp. dextranicum

- Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris

- Leuconostoc paramesenteroides

- Leuconostoc lactis

- Leuconostoc oenos

· Ση­μα­σί­α των γα­λα­κτο­βα­κτη­ρί­ων του γέ­νους Leuconostoc για τη Μι­κρο­βιο­λο­γί­α Τρο­φί­μων

γ) Γένος Pediococcus

· Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

· Εί­δη του γέ­νους Pediococcus

- Pediococcus dextranicus

- Pediococcus acidilactici

δ) Γένος Lactobacillus

· Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

· Εί­δη του γέ­νους Lactobacillus

- Lactobacillus delbrueckii

- Lactobacillus delbrueckii subsp. delbrueckii

- Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus

- Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis

- Lactobacillus acidophilus

- Lactobacillus casei subsp. casei

- Lactobacillus casei subsp. pseudoplantarum

- Lactobacillus casei subsp. tolerans

- Lactobacillus casei subsp. rhamnosus

FΠρό­σθε­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες για το Lactobacillus plantarum

Ι) Βιω­σι­μό­τη­τα του L. plantarum στον πορ­το­κα­λο­χυμό υ­πό συν­θή­κες χα­μη­λού pH και χα­μη­λής θερ­μο­κρα­σί­ας

ΙΙ) Μεί­ω­ση α­λα­το­πε­ριε­κτι­κό­τη­τας με χλω­ριού­χο α­σβέ­στιο και σορβι­κό κά­λι κα­τά τη φυ­σι­κή ζύ­μω­ση αγ­γου­ριών σε άλ­μη

ΙΙΙ) Ε­λεγ­χό­με­νη ζύ­μω­ση πρα­σί­νων ε­λιών ι­σπα­νι­κού τύ­που

ΙV) Σύν­θε­ση βα­κτη­ριο­σι­νών α­πό τον Lactobacillus plantarum

V) Α­παι­τή­σεις του L. plantarum σε βι­τα­μί­νες του συ­μπλό­κου Β

VI) Ε­κλε­κτι­κή πα­ρου­σί­α του Lactobacillus plantarum κατά τη ζύ­μω­ση ε­λαιο­κάρ­που ο­ρι­σμέ­νων ποι­κι­λιών ε­λιάς

VII) Ζύ­μω­ση με καλ­λιέρ­γεια Lactobacillus plantarum καρό­των έ­πει­τα α­πό κα­τερ­γα­σί­α με άλ­κα­λι

VIII) Υ­δρό­λυ­ση της ε­λευ­ρω­πα­ΐ­νης α­πό στε­λέ­χη του Lactobacillus plantarum συν­δε­δε­μέ­να με τη γα­λα­κτι­κή ζύ­μω­ση των ε­λιών

IX) Ο­ξεί­δω­ση του σι­δή­ρου μέ­σα και έ­ξω α­πό το κύτ­τα­ρο ο­ρι­σμέ­νων ει­δών γα­λα­κτο­βα­κίλ­λων

- Lactobacillus brevis

- Lactobacillus buchneri

- Lactobacillus viridescens

- Lactobacillus hilgardii

- Lactobacillus fructivorans (L. trichodes)

- Lactobacillus sake

- Lactobacillus curvatus

- Lactobacillus salivarius

ε) Γένος Brochothrix

- Brochothrix thermosphacta - Σημα­σί­α του για τη Βιο­μη­χα­νί­α Τρο­φί­μων

7.5.9. Ο­ΜΑ­ΔΑ15: (Propionibacterium, Bifidobacterium)

7.5.9.1. Γέ­νος Propionibacterium

α) Γενι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

β) Φυσιο­λο­γι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες

γ) Είδη του γέ­νους Propionibacterium

- Propionibacterium freudenreichii

FΠρό­σθε­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες

- Propionibacterium thoenii

- Propionibacterium acidipropionici

δ) Ση­μα­σί­α των προ­πιο­νο­βα­κτη­ρί­ων για την Τε­χνο­λο­γί­α Τρο­φί­μων

7.5.9.2. Γέ­νος Bifidobacterium

F Πρό­σθε­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες για τα εί­δη του Bifidobacterium

Ι) Πα­ρα­γω­γή προ­ϊ­ό­ντων τύ­που για­ούρ­της α­πό γά­λα σό­γιας με τη συμ­με­το­χή ει­δών του γέ­νους Bifidobacterium

ΙΙ) Πα­ρά­τα­ση της ε­μπο­ρι­κής ζω­ής υ­πό ψύ­ξη φι­λέ­του σι­λού­ρου (γα­τό­ψα­ρου) με την προ­σθή­κη ο­ξει­κού να­τρί­ου και ε­νο­φθαλ­μί­σμα­τος α­πό Bifidobacteria

ΙΙΙ) Παρά­γο­ντες που προ­ά­γουν τον πολ­λα­πλα­σια­σμό του Bifidobacterium longum στον πε­πτι­κό σω­λή­να του αν­θρώ­που και των α­νω­τέ­ρων ζώ­ων

IV) Συσσώ­ρευ­ση σι­δή­ρου στα κύτ­τα­ρα ει­δών του Bifidobacterium

7.5.9.3. Arthrobacter

7.5.9.4. Corynobacterium

7.5.9.5. Σύ­νο­λο Actinomycetes: Γε­νι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες

7.5.9.6. Οι­κο­γέ­νεια Mycobacteriaceae

7.5.9.7. Οι­κο­γέ­νεια Actinomycetaceae

7.5.9.8. Οι­κο­γέ­νεια: Streptomycetaceae

α) Γένος Streptomyces - Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

β) Ση­μα­σί­α των Στρε­πτο­μυ­κή­των

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 8. ΜΥ­ΚΗ­ΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝ­ΔΙΑ­ΦΕ­ΡΟΥΝ ΤΗ ΒΙΟ­ΜΗ­ΧΑ­ΝΙΑ ΤΡΟ­ΦΙ­ΜΩΝ

8.1. Γε­νι­κές έν­νοιες

8.2. Κλεί­δα τα­ξι­νο­μή­σε­ως των φυ­το­πα­θο­γό­νων μυ­κή­των

8.2.1. Κα­τώ­τε­ροι μύ­κη­τες (The Lower Fungi)

8.2.1.1. DIVISION: MYXOMYCOTA (Produce plasmodium ή plasmodium-like structure) (Classes, Orders, Families, Genera, Species etc.)

8.2.2. Ανώτεροι μύκητες

8.3. Φυ­κο­μύ­κη­τες

8.3.1. Γε­νι­κές έν­νοιες

8.3.2. Γέ­νη και εί­δη που εν­δια­φέ­ρουν τη Βιο­μη­χα­νί­α Τρο­φί­μων

8.3.2.1. Υ­δα­τό­φι­λες μορ­φές Φυ­κο­μυ­κή­των

α) Τά­ξη Chytridiales

β) Τά­ξη Saprolegniales

γ) Τά­ξη Peronosporales

· Pythium

· Phytophthora (Ph. infestans, Ph. citrophthora, Ph. parasitica, Ph. hibernalis)

· Plasmopara (Pl. vitis)

8.3.2.2. Ξη­ρό­φι­λες (στε­ρια­νές) μορφές Φυ­κο­μυ­κή­των

α) Τά­ξη Mucorales

· Γένος Mucor (M. miehei, M. pusilus, M. mucedo, M. rouxianus etc.)

· Γένος Rhizopus (Rh. arrhizus, Rh. nigricans, Rh. delemar etc.)

· Γένος Thamnidium

8.4. Α­σκο­μύ­κη­τες (Ascomycotina)

8.4.1. Ει­σα­γω­γι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες - Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

8.4.2. Υ­πο­διαι­ρέ­σεις Α­σκο­μυ­κή­των

8.4.3. Ε­ξέ­λι­ξη της καρ­πο­φο­ρί­ας στους Α­σκο­μύ­κη­τες

8.4.4. Τάξεις Ευασκομυκήτων που ενδιαφέρουν τη Βιομηχανία Τροφίμων

8.4.4.1. Τά­ξη Eurotiales ή Aspergillales

α) Eurotium (Aspergillus & Penicillium)

· Θερ­μο­α­ντο­χή των α­σκο­σπο­ρί­ων

β) Neosartorya fischeri (εγ­γε­νής μορ­φή του Aspergillus fischerianus)

· Πα­ρά­με­τροι για α­νά­πτυ­ξη και θερ­μοα­ντο­χή

γ) Talaromyces flavus, εγ­γε­νής μορ­φή των Penicillium vermiculatum και Penicillium brefeldianii

· Θερ­μο­α­ντο­χή του μύ­κη­τα και των α­σκο­σπο­ρί­ων του

8.4.4.2. Τά­ξη Erysiphales (mildews-ω­ί­δια)

8.4.4.3. Τά­ξη Helotiales

8.4.4.4. Τά­ξη Tuberales (βρώ­σι­μο υ­πό­γειο α­σκο­κάρ­πιο γνω­στό ως truffle)

8.4.4.5. Τά­ξη Hypocreales

· Glomerella (πι­κρή σή­ψη των μή­λων)

· Claviceps purpurea (πα­θο­γό­νο του ερ­γο­τι­σμού)

8.4.4.6. Τά­ξη Sphaeriales

· Chaetomium, Venturia, Physalospora, Endothia (parasitica), Ceratostomella

· Neurospora (υ­πεύ­θυ­νο για κόκ­κι­νη μού­χλα του ψω­μιού)

· Monascus (πα­ρα­γω­γή κόκ­κι­νων χρω­στι­κών για τρό­φιμα)

8.5. Δευ­τε­ρο­μύ­κη­τες ή Α­δη­λο­μύ­κη­τες ή Ατε­λείς Μύ­κη­τες (DEUTEROMYCOTINA)

8.5.1. Τά­ξη Sphaeropsidales

8.5.1.1. Γενι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

8.5.1.2. Γένη και είδη (Phomopsis, Diplodia, Phyllosticta & Phoma, Septoria)

8.5.2. Τά­ξη Melanconiales

8.5.2.1. Γενι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

8.5.2.2. Γένη και εί­δη

8.5.3. Τά­ξη Moniliales - Οικο­γέ­νεια: Moniliaceae - Γέ­νη - Εί­δη - Συ­νω­νυ­μί­ες

8.5.3.1. Γένος Oospora (Geotrichum ή Oidium) - Oospora candidum, Oidium lactis

8.5.3.2. Γένος Aspergillus

α) Ει­σα­γω­γι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες

β) Είδη που ενδιαφέρουν τη Μικροβιολογία Τροφίμων

· Aspergillus niger

- Πρό­σθε­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες για το Aspergillus niger

- Πα­ρα­γω­γή κι­τρι­κού ο­ξέ­ος με α­νά­πτυ­ξη του Aspergillus niger σε στε­ρε­ούς φλοιούς α­κτι­νι­δί­ου

- Πα­ρα­γω­γή κι­τρι­κού ο­ξέ­ος α­πό υ­πό­στρω­μα με­λάσ­σας ζα­χα­ρο­τεύ­τλων με α­κι­νητο­ποι­η­μέ­να κύτ­τα­ρα του Aspergillus niger

- Διαύ­γα­ση του χυ­μού α­κτι­νι­δί­ου με τη χρη­σι­μο­ποί­η­ση πη­κτι­νο­λυ­τι­κού ενζύ­μου του Α­σπέρ­γιλ­λου

- Σύν­θε­ση ω­χρα­το­ξί­νης Α α­πό Aspergillus niger

· Aspergillus oryzae

· Aspergillus flavus

- Α­φλα­το­ξί­νες και κυ­κλο­πια­ζο­νι­κό ο­ξύ (CPA) α­πό Α­σπέρ­γιλ­λους

· Aspergillus parasiticus

- Απο­μο­νώ­σεις με­ταλ­λα­κτι­κού στε­λέ­χους του Aspergillus parasiticus αν­θε­κτι­κού στην κα­φε­ΐ­νη

- Ο ρό­λος του με­τα­βο­λι­σμού των α­μι­νο­ξέ­ων στην α­ντο­χή σε κα­φε­ΐ­νη με­ταλ­λα­κτικών στε­λε­χών του Aspergillus parasiticus

- Πρό­σθε­τα στοι­χεί­α για το με­ταλ­λα­κτι­κό στέ­λε­χος του Aspergillus parasiticus, το αν­θε­κτι­κό σε υ­ψη­λές συ­γκε­ντρώ­σεις κα­φε­ΐ­νης

- Μια νέ­α μέ­θο­δος ε­να­πο­θη­κεύ­σε­ως πρω­το­γε­νών γε­ωρ­γι­κών προ­ϊ­ό­ντων υ­πό συν­θήκες που α­πο­τρέ­πουν την ρύ­παν­σή τους με α­φλα­το­ξί­νη

- Έκθε­ση των κο­νι­δί­ων του Aspergillus parasiticus σε γ-α­κτι­νο­βό­λη­ση

- Επί­δρα­ση των αι­θέ­ριων ε­λαί­ων μπα­χα­ρι­κών στην α­νά­πτυ­ξη του Aspergillus parasiticus και στην έκ­κρι­ση α­φλα­το­ξί­νης

· Aspergillus glaucus και Aspergillus repens

8.5.3.3. Γένος Penicillium

α) Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

β) Εί­δη που εν­δια­φέ­ρουν τον Μι­κρο­βιο­λό­γο Τρο­φί­μων

· Penicillium italicum

· Penicillium digitatum

· Penicillium expansum

· Penicillium notatum

· Penicillium chrysogenum

· Penicillium roqueforti

· Penicillium camemberti

· Penicillium amagasakiense

· Penicillium caseicolum

· Penicillium islandicum

· Penicillium citrinum

· Penicillium citreovide

8.5.3.4. Γένος Botrytis

8.5.3.5. Γένος Thielaviopsis

8.5.3.6. Γένος Fusarium

- Fusarium moniliformae

- Fusarium graminearum

8.5.3.7. Γένος Trichothecium

8.5.3.8. Γένος Sporotrichum

8.5.3.9. Γένος Cephalosporium

8.5.3.10. Γένος Trichoderma

8.5.3.11. Γένος Scopulariopsis

8.5.4. Τά­ξη Moniliales - Οικο­γέ­νεια Dematiaceae (Γέ­νη - Εί­δη)

8.5.4.1. Γένος Cladosporium ή Hormodendrum

8.5.4.2. Γένος Alternaria

8.5.4.3. Γένος Aureobasidium (Pullularia)

8.5.4.4. Γένος Monilia

8.5.4.5. Γένος Cercospora

8.6. Cryptococcales (α­σπο­ριο­γό­νες ζύ­μες)

8.7. Mycelia sterilia

8.7.1. Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

8.7.2. Γένος Rhizoctonia

· Rhizoctonia solani

8.8. Βα­σι­διο­μύ­κη­τες

8.8.1. Ει­σα­γω­γι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες

8.8.2. Τά­ξη Uredinales

8.8.3. Τά­ξη Ustilaginales

8.8.4. Τά­ξη Agaricales

· Γένος Amanita

8.9. Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά και τρό­πος κα­τα­πο­λε­μή­σε­ως των μυ­κή­των που α­να­πτύσ­σο­νται στα τρό­φι­μα

8.9.1. Φυσικά μέ­σα α­μύ­νης έ­να­ντι των μυ­κή­των (α­να­ε­ρο­βί­ω­ση, χα­μη­λή υ­γρα­σί­α, ε­λεγ­χό­μενη α­τμό­σφαι­ρα, ή­πια θερ­μι­κή ε­πε­ξερ­γα­σί­α)

8.9.2. Χημικά μέ­σα α­μύ­νης έ­να­ντι των μυ­κή­των

8.9.2.1. Μυ­κη­το­κτό­να α­πο­θη­κών

8.9.2.2. Μυ­κη­το­κτό­να που δια­λύ­ο­νται στην άλ­μη

8.9.2.3. Μυ­κη­το­στα­τι­κό που εν­σω­μα­τώ­νε­ται στο τρό­φι­μο

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 9. ΖΥ­ΜΕΣ ΠΟΥ ΕΝ­ΔΙΑ­ΦΕ­ΡΟΥΝ ΤΗ ΒΙΟ­ΜΗ­ΧΑ­ΝΙΑ ΤΡΟ­ΦΙ­ΜΩΝ

9.1. Γε­νι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες

9.2. Ζυ­μο­λο­γί­α - Ο­ρι­σμός του α­ντι­κει­μέ­νου

9.3. Ι­στο­ρι­κή α­να­σκό­πη­ση της α­να­κα­λύ­ψε­ως και χρη­σι­μο­ποι­ή­σε­ως των ζυ­μών α­πό τον άν­θρω­πο

9.4. Με­τα­βο­λι­στι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες των ζυ­μών με πι­θα­νές ω­φε­λι­μι­στι­κές ε­φαρμο­γές

9.5. Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά των ζυ­μών

9.6. Τα­ξι­νό­μη­ση των ζυ­μών.

9.6.1. Ει­σα­γω­γι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες

9.6.2. Endogon lactiflua

9.6.3. Τά­ξεις

9.6.3.1. Τά­ξη: Dipodascales (Οι­κο­γέ­νεια Dipodascaceae)

· Σημα­σί­α των Dipodascales για τη Ζυ­μο­λο­γί­α και την Τε­χνο­λο­γί­α Τρο­φί­μων

9.6.3.2. Τά­ξη Saccharomycetales ή Endomycetales (Οι­κο­γέ­νεια Saccharomycetaceae ή Endomycetaceae)

Ι. Υπο­οι­κο­γέ­νεια Eremascoideae

ΙΙ. Υπο­οι­κο­γέ­νεια Endomycetoideae

α) Γέ­νος Endomyces

β) Γέ­νος Schizosaccharomyces

(Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά, α­πο­δε­κτά εί­δη)

· Schizosaccharomyces versatilis

· Schizosaccharomyces malidevorans

· Schizosaccharomyces octosporus - Schiz. japonicus

· Schizosaccharomyces pombe

ΙΙΙ. Υ­πο­οι­κο­γέ­νεια Saccharomycetoideae - (Φυ­λές)

Φυ­λή πρώ­τη: Endomycopseae

Φυλή δεύτε­ρη: Saccharomyceteae

α) Γέ­νος Dekkera

β) Γένος Pichia

γ) Γέ­νος Hansenula - γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

- Pichia και Hansenula (στην τε­λευ­ταί­α κλεί­δα)- Pichia και Hansenula (νε­ό­τε­ρα στοι­χεί­α)

δ) Saccharomyces: (γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά)

- Saccharomyces - Zygosaccharomyces

· Saccharomyces rouxii

· Saccharomyces ήTorulaspora rosei

· Saccharomyces chodati, Saccharomyces fermentati

· Saccharomyces fragilis, Sacch. marxianus

· Saccharomyces carlsbergensis, Sacch. veronae, Sacch. mellis

- Το γέ­νος Saccharomyces στη νέ­α κλεί­δα τα­ξι­νο­μή­σε­ως των ζυ­μών κα­τά Kreger-van Rij (1984)

- Νε­ό­τε­ρες ε­ξε­λί­ξεις για ζύ­μες υ­πα­γό­με­νες στα γέ­νη Saccharomyces, Zygosaccharomyces και Kluyveromyces

- Φυ­σιο­λο­γι­κές φυ­λές του εί­δους Saccharomyces cerevisiae

- Saccharomyces cerevisiae (Τι ι­σχύ­ει σή­με­ρα)

FΠρό­σθε­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες για το εί­δος Saccharomyces cerevisiae

- Τα υ­πό­λοι­πα εί­δη του γέ­νους Saccharomyces

ε) Γέ­νος Torulaspora

στ) Γέ­νος Zygosaccharomyces

ζ) Γέ­νος Schwanniomyces

η) Γέ­νος Debaryomyces

θ) Γέ­νος Saccharomycopsis

IV. Υπο­οι­κο­γέ­νεια: Saccharomycetoideaea (Φυ­λή Nadsonieae-Λε­μο­νο­ει­δείς ζύ­μες)

· Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

a) Γέ­νος Saccharomycodes

β) Γέ­νος Hanseniaspora - Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

γ) Γέ­νος Nadsonia - Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

· Εί­δος: Nadsonia elongata

· Εί­δος: Nadsonia fulvescens

V. Υπο­οι­κο­γέ­νεια: Nematosporoideae

· Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

α) Γέ­νος Monosporella

β) Γέ­νος Nematospora

γ) Γέ­νος Coccidiascus

VΙ. Υπο­οι­κο­γέ­νεια: Lipomycetoideae

α) Γέ­νος και εί­δος: Lipomyces lipofer

β) Γέ­νος και εί­δος: Lipomyces starkey

· Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

9.6.3.3. Τά­ξη: Sporobolomycetales

α) Γέ­νος Sporobolomyces

β) Γέ­νος Bullera

9.7. Α­τε­λείς (Α­σπο­ριο­γό­νες ζύ­μες)

9.7.1. Τά­ξη: Cryptococcales (Οι­κο­γέ­νεια Cryptococcaceae)

9.7.1.1. Γενι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά των τριών Υ­πο­οι­κο­γε­νειών

9.7.1.2. Υπο­οι­κο­γέ­νεια Cryptococcoideae

α) Γέ­νος Κloeckera

· Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

· Νε­ό­τε­ρα δε­δο­μέ­να για το γέ­νος Kloeckera

β) Γέ­νος Trigonopsis

γ) Γέ­νος Pityrosporumm

δ) Γέ­νος Brettanomyces

ε) Γέ­νος Candida

· Γε­νι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά

· Εί­δη: Candida albicans, C.

free shipping

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Loading...