Ο Λογαριασμός μου | Στο Καλάθι
Αναζήτηση Προϊόντος: Σύνθετη Αναζήτηση
Embryo Publications Αρχική Σελίδα | Σχετικά με εμάς | Επικοινωνία | Χάρτης Αναζήτησης | Language: English Ελληνικά

Γεωργία ακριβείας


Γεωργία ακριβείας

Προβολή Μεγαλύτερης Εικόνας

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 001109

Τιμή Τιμοκαταλόγου: 43,00
Η Τιμή μας: 38,70
Κερδίζετε : 4,30 (10%)
9789608002487
Terry Brase

Περιγραφή
Reviews

Γεωργία ακριβείας

Συγγραφέας: Terry Brase
Επιμέλεια: Ευστράτιος Γεωργόπουλος
ISBN: 9789608002487
Σελίδες: 416
Σχήμα: 17Χ24
Εξώφυλλο: Μαλακό
Έτος έκδοσης: 2009

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86200389

Η Γεωργία Ακριβείας είναι μια νέα καλλιεργητική πρακτική η οποία αφορά τη συλλογή σημαντικών ποσοτήτων δεδομένων από μία καλλιέργεια τα οποία αναλύονται και λαμβάνονται αποφάσεις για την εφαρμογή ο,τιδήποτε χρειάζεται στην ακριβή ποσότητα. Απαιτείται η συνδρομή πολλών επιστημονικών κλάδων όπως η Πληροφορική, οι Τηλεπικοινωνίες και η Στατιστική καθώς και εξοικείωση με το σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.
Το βιβλίο του Terry Brase αποτελεί αυτή τη στιγμή τη μόνη ολοκληρωμένη εισαγωγή σε αυτή την καινοτόμο πρακτική, η οποία αναμένεται να επικρατήσει τα επόμενα χρόνια.
Δίνει όλα εκείνα τα στοιχεία και τις γνώσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για να μπορέσει ο αναγνώστης να κατανοήσει τις έννοιες της Γεωργίας Ακριβείας και το πώς αυτή μπορεί να εφαρμοστεί.
Περιέχει ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης ανά κεφάλαιο.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κε­φά­λαιο 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 21

Ορισμός της Γεωργίας Ακριβείας 22

Υ­πο­το­μείς Α­γρο­κτήμα­τος (Subfield Areas) 23

Με­τα­βλη­τό­τη­τα 24

Α­πο­δο­τι­κό­τη­τα 27

Τε­χνο­λο­γί­α 29

Ο­φέ­λη 31

Ερ­γα­λεία της Γε­ωρ­γί­ας Α­κρι­βεί­ας 33

GPS 34

Πως λει­τουρ­γεί; 34

Α­κρί­βεια 36

Διορ­θώ­σεις για να βελ­τιώ­σου­με την α­κρί­βεια 36

Α­πο­θή­κευ­ση δε­δο­μένων σε μο­νά­δα GPS 41

Χρή­σεις του GPS 42

GIS 43

Αι­σθη­τή­ρες και ε­λεγκτές 44

Σύ­στη­μα πα­ρα­κο­λούθη­σης σο­δειάς (ή πα­ρα­γω­γής) 45

Με­τε­ω­ρο­λο­γι­κό σύστη­μα ε­λέγ­χου της ε­ξά­τμι­σης 46

Τη­λε­πι­σκό­πη­ση (Remote Sensing) /Ψη­φια­κή α­πει­κό­νι­ση (Digital Imaging)47

Πως λει­τουρ­γεί 47

Δια­δι­κασί­ες της Γε­ωρ­γί­ας Α­κρι­βεί­ας 55

Σκο­πός της Γε­ωρ­γί­ας Α­κρι­βεί­ας 55

Ερ­μη­νεί­α 57

Χρή­σεις της τε­χνολο­γί­ας της Γε­ωρ­γί­ας Α­κρι­βεί­ας 58

Τή­ρη­ση αρ­χεί­ων 59

Χω­ρι­κή α­νά­λυ­ση για λή­ψη α­πο­φά­σε­ων 59

Ε­φαρ­μο­γή με­τα­βλη­τού πο­σο­στού 60

Ο­φέ­λη εντός της καθεμιάς χρήσης 60

Η Δια­δι­κα­σί­α της λήψης α­πο­φά­σε­ων 61

Οι δια­δι­κα­σί­ες 62

Συλ­λο­γή δε­δο­μέ­νων 63

Πα­ρα­κο­λού­θη­ση πα­ρα­γω­γής (σο­δειάς) 63

Δειγ­μα­τοληψία ε­δά­φους 66

Α­νί­χνευ­ση 69

Άλ­λες πη­γές 70

Α­νά­λυ­ση δε­δο­μέ­νων 71

Ε­φαρ­μο­γή της πλη­ρο­φο­ρί­ας 71

Περίληψη κεφαλαίου 72

Ε­ρω­τή­σεις Α­να­κε­φα­λαί­ω­σης 72

Κε­φά­λαιο 2 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ GIS 75

Τι εί­ναι το GIS 77

Υ­πο­λο­γι­στής 78

Δε­δο­μέ­να 80

Πε­ρι­φε­ρεια­κά 82

Εί­σο­δος 82

Έ­ξο­δος 84

Α­πο­θή­κευ­ση 85

Προ­σω­πι­κό 86

GIS - Το λο­γι­σμι­κό 87

Το συ­στα­τι­κό μέ­ρος χάρ­τη 88

Η Βά­ση Δε­δο­μέ­νων του GIS 91

Οι λει­τουρ­γί­ες ε­νός GIS 94

Α­πο­θή­κευ­ση δε­δο­μένων 95

Α­νά­κτη­ση των δε­δομέ­νων 95

Ε­ρω­τή­μα­τα 95

Χει­ρι­σμός 97

Δια­συν­δε­δε­μέ­νες βά­σεις δε­δο­μέ­νων 98

Σύν­δε­ση πί­να­κα 98

Χω­ρι­κή σύν­δε­ση 101

Α­νά­λυ­ση 103

Μα­θη­μα­τι­κές πρά­ξεις 103

Πα­ρα­δείγμα­τα λο­γι­σμι­κού GIS 105

Περίληψη κεφαλαίου 108

Ε­ρω­τή­σεις Α­να­κε­φα­λαί­ω­σης 108

Κε­φά­λαιο 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΑΡΤΩΝ 109

Η ση­μα­ντι­κό­τη­τα των Χαρ­των 111

Γε­ω­δαιτι­κές Έν­νοιες 113

Συ­στή­μα­τα Συ­ντε­ταγμέ­νων 114

Γε­ω­γρα­φι­κές Συ­ντεταγ­μέ­νες 116

Μορ­φο­ποι­ή­σεις Συντε­ταγ­μέ­νων 120

Οι Γε­ω­γρα­φι­κές Συντε­ταγ­μέ­νες ως Γω­νί­ες 122

Σύ­στη­μα Συ­ντε­ταγ­μέ­νων Πα­γκό­σμιας Ε­γκάρ­σιας Μερ­κα­το­ρι­κής Προ­βο­λής (Universal Transverse Mercator - UTM) Coordinate System124

Προ­βο­λές 126

Γε­ω­δαι­τι­κό σύ­στημα α­να­φο­ράς – Datum 132

Κλί­μα­κα – Scale136

Χω­ρι­κό­τη­τα – Spatiality 138

Τύ­ποι χαρ­τών 140

Τύ­ποι Θε­μα­τι­κών Χαρ­των 142

Περίληψη κεφαλαίου 144

Ε­ρω­τή­σεις Α­να­κε­φα­λαί­ω­σης 145

Κε­φά­λαιο 4 ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 147

Η σπου­δαιό­τη­τα των μα­θη­μα­τι­κών στη Γε­ωργί­α 148

Στα­τι­στι­κοί Ό­ροι 148

Α­νε­ξάρ­τη­τες και Ε­ξαρ­τη­μέ­νες Με­τα­βλη­τές 149

Δια­κρι­τά έ­να­ντι Συ­νε­χών Δε­δο­μέ­νων 153

Τύ­ποι Δε­δο­μέ­νων 154

Ο­νο­μα­στι­κά Δε­δο­μέ­να (Nominal Data) 155

Δια­τε­ταγ­μέ­να Δε­δο­μέ­να (Ordinal Data) 155

Δε­δο­μέ­να Δια­στή­μα­τος (Interval Data) 156

Δε­δο­μέ­να Α­να­λο­γί­ας (Ratio Data) 158

Δειγ­μα­το­λη­ψί­α (Sampling) 158

Το Πλή­θος των δειγ­μά­των 162

Α­με­ρό­λη­πτα Δείγ­μα­τα (Unbiased Samples) 165

Πί­να­κες Συ­χνό­τη­τας και Δια­γράμ­μα­τα (Frequency Tables and Graphs) 167

Στα­τι­στι­κές Τε­χνι­κές 171

Κε­ντρι­κή Τά­ση (Central Tendency) 172

Σκέ­δα­ση (Dispersion) 173

Συ­σχέ­τι­ση και Πα­λιν­δρό­μη­ση (Correlation and Regression) 175

Δο­κι­μές για Ση­μα­ντι­κό­τη­τα (Tests for Significance) 180

Έ­ρευ­να (Research) 181

Περίληψη κεφαλαίου 182

Ε­ρω­τή­σεις Α­να­κε­φα­λαί­ω­σης 183

Κε­φά­λαιο 5 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 185

Τι εί­ναι η μορ­φο­ποί­η­ση δε­δο­μέ­νων; 186

Δια­νυ­σμα­τι­κά Δε­δο­μέ­να 187

Τύ­ποι Δια­νυ­σμα­τικών Στοι­χεί­ων 187

Κο­ρυ­φές και Κόμ­βοι 192

Δε­δο­μέ­να σε Δια­νυσμα­τι­κή Μορ­φή 192

Πη­γές Δια­νυ­σμα­τικών Δε­δο­μέ­νων 211

GPS 211

Ψη­φιο­ποί­η­ση Δε­δομέ­νων 215

Δια­νυ­σμα­τι­κά Δεδο­μέ­να α­πό το διαδίκτυο 216

Σύ­νο­ψη της μορ­φοποί­η­σης Δια­νυ­σμα­τι­κών Δε­δο­μέ­νων 216

Ρά­στερ (Ψη­φι­δω­τά) Δε­δο­μέ­να 217

Ει­κό­νες ρά­στερ 218

Πλέγ­μα­τα ρά­στερ 220

Δη­μιουρ­γί­α μί­ας επι­φά­νειας ρά­στερ πλέγ­μα­τος 224

Ρά­στερ ή Δια­νυ­σμα­τι­κή Α­νά­λυ­ση 224

Ρά­στερ έ­να­ντι Διανυ­σμα­τι­κής Α­νά­λυ­σης 227

Πα­ρά­δειγ­μα Χάρ­τη Κα­θα­ρού Κέρ­δους 228

Δια­νυ­σματι­κός Χάρ­της Κα­θα­ρού Κέρ­δους 229

Ρά­στερ Χάρτης Κα­θα­ρού Κέρ­δους 229

Περίληψη κεφαλαίου 231

Ε­ρω­τή­σεις Α­να­κε­φα­λαί­ω­σης 231

Κε­φά­λαιο 6 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 233

Χει­ρι­σμός Δε­δο­μέ­νων (Data Manipulation) 237

Για­τί τα δε­δο­μέ­να βρίσκονται σε δια­φο­ρε­τι­κές προ­βο­λές χάρ­τη; 237

Ερ­γα­λεί­α Α­νά­λυ­σης Πι­νά­κων 244

Ε­ρω­τή­μα­τα Πι­νά­κων 244

Συ­νο­ψί­σεις Πι­νά­κων (Table Summaries) 245

Στα­τι­στι­κές Συ­νο­ψί­σεις (Statistical Summaries) 246

Υ­πο­λο­γι­στής Πε­δί­ου (Field Calculator) 249

Προ­γράμ­μα­τα Ε­ντο­λών ή Δέ­σμες Ε­ντο­λών ή Σε­νά­ρια (Scripts) 250

Σύν­δε­ση Πί­να­κα (Table Join) 253

Ερ­γα­λεί­α Δια­νυ­σμα­τι­κών Χαρ­τών (Vector Map Tools) 259

Υ­περ­θέ­σεις (Overlays) 261

Έ­νω­ση (Unioning) 263

Συγ­χώ­νευ­ση (Merging) 264

Το­μή (Intersecting) 265

Α­πο­κο­πή (Clipping) 267

Ε­ρω­τή­μα­τα (Queries) 269

Χω­ρι­κή Σύν­δε­ση (Spatial Join) 272

Ερ­γα­λεί­α Ψη­φι­δω­τής Α­νά­λυ­σης ή Α­νά­λυ­σης Ρά­στερ (Raster Analysis Tools) 278

Με­τα­τρέ­πο­ντας α­πό Δια­νυ­σμα­τι­κό σε Ρά­στερ 278

Μετάτρεψε σε Πλέγ­μα - Convert to Grid 279

Πα­ρεμ­βο­λή (Interpolation) 282

Finding Distance 285

Εγ­γύ­τη­τα (Proximity) 286

Υ­πο­λο­γι­στής Χάρ­τη (Map Calculator) 289

Περίληψη κεφαλαίου 291

Ε­ρω­τή­σεις Α­να­κε­φα­λαί­ω­σης 291

Κε­φά­λαιο 7 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 293

Ι­στο­γράμμα­τα 295

Δια­γράμμα­τα 298

Κα­νο­νικο­ποί­η­ση 303

Α­να­κα­τηγο­ριο­ποί­η­ση 309

Στα­τι­στι­κή Γειτ­νί­α­σης 316

Μο­ντε­λοποί­η­ση 318

Περίληψη κεφαλαίου 324

Ε­ρω­τή­σεις Α­να­κε­φα­λαί­ω­σης 324

Κε­φά­λαιο 8 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ 325

Τι είναι ένας Ερμηνευτικός Χάρτης; 326

Χάρ­τες Κα­ταλ­λη­λό­τη­τας 326

Χάρ­της Κα­ταλ­λη­λότη­τας για Υγρότοπους 328

Συλ­λο­γή Δια­νυ­σματι­κών Ε­πι­πέ­δων 330

Με­τα­τρο­πή σε Ρά­στερ 335

Α­να­κα­τη­γο­ριο­ποί­ηση 339

Υ­πο­λο­γι­στής Χάρ­τη 344

Τε­λι­κή Ερ­μη­νεί­α 346

Χάρ­τες Χρο­νι­κής Α­νά­λυ­σης 347

Χάρ­τες Κα­θα­ρού Κέρ­δους 353

Α­πα­ραί­τη­τα Δε­δομέ­να 353

Υ­πο­λο­γι­σμός πε­ριοχής α­νά ση­μεί­ο πα­ρα­γω­γής 356

Υ­πο­λο­γι­σμός Πα­ραγω­γής Προ­ϊ­ό­ντος α­νά Ση­μεί­ο Πα­ρα­γω­γής 357

Υ­πο­λο­γι­σμός Ει­σοδή­μα­τος 358

Κό­στη 358

Πη­γές Δε­δο­μέ­νων Κόστους 360

Δη­μιουρ­γώ­ντας το Χάρ­τη Κό­στους 361

Κα­θα­ρό Κέρ­δος, Διανυ­σμα­τι­κός Υπολογισμός 363

Υ­πο­λο­γι­σμός του Καθα­ρού Κέρ­δους Δια­νυ­σμα­τι­κά 366

Υ­πο­λο­γι­σμός Κα­θαρού Κέρ­δους με Ρά­στερ 367

Υ­πο­λο­γι­στής Χάρ­τη 372

Ερ­μη­νεί­α των Χαρ­τών Κα­θα­ρού Κέρ­δους 372

Στατιστική ανάλυση 372

Ε­πί­δρα­ση της Ε­φαρμο­γής Με­τα­βλη­τού Πο­σο­στού 373

Ει­σό­δη­μα α­νά Μο­νάδα Καλιούχου Λι­πά­σμα­τος 375

Μο­ντε­λοποί­η­ση 377

Χρή­ση των Ρυθ­μι­στι­κών Χαρ­τών στη Γε­ωρ­γί­α 378

Δη­μιουρ­γί­α ε­νός Ρυθ­μι­στι­κού Μο­ντέ­λου για Αρ­χά­ριους 380

Ε­φαρ­μο­γή της Φόρμου­λας 382

Περίληψη κεφαλαίου 383

Κε­φά­λαιο 9 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ 385

Ε­φαρ­μογές Με­τα­βλη­τού Πο­σο­στού 387

Δια­χεί­ρι­ση ή μεί­ωση της Με­τα­βλη­τό­τη­τας 388

Εί­ναι έρευ­να; 390

Ε­μπι­στοσύ­νη στα Δε­δο­μέ­να 391

Χρή­ση της γε­ωρ­γί­ας α­κρι­βεί­ας 393

Α­πο­δο­τικό­τη­τα της γε­ωρ­γί­ας α­κρι­βεί­ας 393

Με­γά­λη Φάρ­μα ε­να­ντί­ον Μι­κρής Φάρ­μας 395

Περίληψη κεφαλαίου 396

Γλωσσά­ρι 397

Βιβλιογραφικές α­να­φο­ρές 408

Ευρετήριο

free shipping

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Loading...