Ο Λογαριασμός μου | Στο Καλάθι
Αναζήτηση Προϊόντος: Σύνθετη Αναζήτηση
Embryo Publications Αρχική Σελίδα | Σχετικά με εμάς | Επικοινωνία | Χάρτης Αναζήτησης | Language: English Ελληνικά

Εισαγωγή στις αρδεύσεις


Εισαγωγή στις αρδεύσεις

Προβολή Μεγαλύτερης Εικόνας

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 001030

Τιμή Τιμοκαταλόγου: 45,00
Η Τιμή μας: 40,50
Κερδίζετε : 4,50 (10%)
9789608002548
Αλέξανδρος Πουλοβασίλης

Περιγραφή
Reviews

Εισαγωγή στις αρδεύσεις

Συγγραφέας: Αλέξανδρος Πουλοβασίλης
ISBN: 9789608002548
Σελίδες: 304
Σχήμα: 17 X 24
Εξώφυλλο: Μαλακό
Έτος έκδοσης: 2010

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86200480

Το κλασικό βιβλίο του πρώην πρύτανη και νυν Ομότιμου Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αλ. Πουλοβασίλη επικαιροποιημένο και με σκληρό εξώφυλλο, αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους όσους χρειάζεται να κατανοήσουν σε βάθος τη θεμελιώδη γνώση που απαιτείται για τη διαχείριση της άρδευσης. Περιέχει 110 σχήματα, 14 πίνακες και 3 χάρτες και είναι γραμμένο με τον μοναδικό τρόπο ενός πανεπιστημιακού δάσκαλου που δίδαξε «γενεές» γεωπόνων και θεμελίωσε την επιστήμη του στην Ελλάδα.

Από το εισαγωγικό σημείωμα διαβάζουμε: «Το πε­ριε­χό­με­νο του βι­βλί­ου αυ­τού α­ποτε­λού­σε “δι­δα­κτέ­α ύ­η” στο πλαί­σιο των δι­δα­κτι­κών α­ντι­κει­μέ­νων του Ερ­γα­στη­ρί­ου Γε­ωρ­γι­κής Υ­δραυ­λι­κής του Γε­ω­πο­νι­κού Πα­νε­πι­στη­μί­ου Α­θη­νών. Κυκλο­φο­ρού­σε ε­πί σει­ρά ε­τών ως έκ­δο­ση του τυ­πο­γρα­φεί­ου του Ι­δρύ­μα­τος η ο­ποί­α δεν μπο­ρού­σε να συ­νε­χι­σθεί ύ­στε­ρα α­πό τη δη­μο­σί­ευ­ση του Ν.3449/2007 και του Π.Δ.226/2007. Ε­πει­δή ό­μως το α­ντι­κεί­με­νό του ε­ξα­κο­λου­θεί να πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στη δι­δα­κτέ­α ύ­λη του Ερ­γα­στη­ρί­ου, α­πο­φα­σί­σθη­κε η ε­πα­νέκ­δο­σή του α­πό εν­δε­δειγμέ­νο εκ­δο­τι­κό οί­κο, έ­τσι ώ­στε να εί­ναι και πά­λι δια­θέ­σι­μο στους φοι­τη­τές του ΓΠΑ, αλ­λά και ε­πι­πρό­σθε­τα σε ό­λους ε­κεί­νους, τους ε­κτός Ι­δρύ­μα­τος, για τους ο­ποί­ους η ύ­λη του βι­βλί­ου πα­ρου­σιά­ζει εν­δια­φέ­ρον.»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Ορισμοί
1.2 Ιστορία
Αρδευτικά έργα στην αρχαιότητα
Η υποβάθμιση των αρδευόμενων εδαφών
Η στράγγιση στην αρχαιότητα
1.3 Σκοπιμότητα
α. Οι ανάγκες των φυτών σε νερό και το έδαφος
β. Το υδατικό ισοζύγιο της εδαφικής κατατομής
γ. Το ισοζύγιο αλάτων της εδαφικής κατατομής
1.4 Εξέλιξη και προοπτικές
1.5 Συμπεράσματα
Παράρτημα Κεφ. 1

2. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ
2.1 Γενικά
2.2 Η δομή του ύδατος
2.3 Η δομή του πάγου
2.4 Η δομή του ύδατος στην υγρή του φάση
2.5 Η δομή του ύδατος σε διαλύματα
2.6 Η δομή του ύδατος σε διαχωριστικές επιφάνειες
2.7 Η μεταβολή φάσεων. Ειδική θερμότητα
2.8 Επιφανειακή τάση
2.9 Η πίεση στις δύο πλευρές μιας διαχωριστικής επιφάνειας υγρού
2.10 Γωνίες επαφής
2.11 Τριχοειδής ανύψωση
2.12 Η πίεση ατμών
α. Ορισμοί
β. Η μεταβολή της πίεσης των ατμών με το ύψος
γ. Η πίεση ατμών πάνω από κοίλη επιφάνεια επαφής ύδατος-αέρος
δ. Η πίεση των ατμών πάνω από υδατικό διάλυμα. Οσμωτική πίεση
2.13 Ιξώδες

3. ΕΞΑΤΜΙΣΗ
3.1 Γενικά
3.2 Η ανταλλαγή θερμότητας στη γήινη επιφάνεια
3.3 Η θερμοκρασία του αέρα κοντά στη γήινη επιφάνεια
3.4 Η ροή του ανέμου κοντά στο έδαφος
3.5 Η κατατομή της ταχύτητας του ανέμου κοντά στο έδαφος
3.6 Συντελεστές στροβιλώδους μεταφοράς
3.7 Μέθοδοι υπολογισμού της εξάτμισης
α. Μέθοδος υδατικού ισοζυγίου εδαφικής κατατομής
β. Μέθοδος του ισοζυγίου ενέργειας
γ. Η αεροδυναμική μέθοδος
δ. Μέθοδος συνδυασμού
ε. Η μέθοδος των κατακόρυφων αποκλίσεων

4. ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
4.1 Οι μηχανισμοί συγκράτησης του νερού από το έδαφος
4.2 H απομάκρυνση του νερού από μη συστελλόμενα μέσα
4.3 Συμπεριφορά αργίλων
α. Η διάχυτη στρώση (στρώση του Gouy)
β. Η αλληλεπίδραση δύο διάχυτων στρώσεων
γ. Διασπορά και θρόμβωση
δ. Η απομάκρυνση του ύδατος από συστελλόμενα μέσα
4.4 Η σχέση μεταξύ περιεκτικότητας του εδάφους σε νερό και της αρνητικής πίεσης. Υστέρηση
α. Μέσα με σταθερό πορώδες
β. Συστελλόμενα μέσα
γ. Εδάφη

5. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
5.1 Συσχετίσεις μεταξύ όγκου και μάζας των συστατικών του εδάφους
α. Φαινομενική πυκνότητα εδάφους
β. Φαινομενική πυκνότητα στερεών
γ. Πραγματική πυκνότητα στερεών
δ. Πορώδες
ε. Λόγος κενών χώρων
στ. Περιεκτικότητα εδάφους σε νερό
5.2. Μέθοδοι προσδιορισμού των χαρακτηριστικών καμπύλων εδαφικής υγρασίας στο εργαστήριο
α. Μέθοδος Haines
β. Μέθοδος στήλης σε ισορροπία με σταθερή στάθμη ελεύθερου ύδατος
γ. Μέθοδος στήλης με διάφραγμα πίεσης
δ. Συσκευή Richards
ε. Μέθοδος της σχετικής υγρασίας
στ. Μέθοδος του σημείου πήξης του ύδατος του εδάφους
5.3. Μέθοδοι προσδιορισμού των χαρακτηριστικών καμπύλων εδαφικής υγρασίας στον αγρό
α. Τασίμετρα
β. Πορώδη σώματα
γ. Μέθοδος νετρονίων

6. ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
6.1. Διαφορές δυναμικού – Υδραυλικό φορτίο
6.2. Νόμος του Darcy
6.3. Ο νόμος του Darcy σε ακόρεστα πορώδη μέσα
6.4. Όρια εφαρμογής του νόμου του Darcy
6.5. Η υδραυλική αγωγιμότητα
6.6. Ο νόμος του Darcy ως εξίσωση διάχυσης
6.7. Η εξίσωση της συνέχειας
6.8. Γενικές εξισώσεις ροής

7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΤΟΜΩΝ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
7.1. Κατατομές σταθερής κατάστασης
α. Το σχήμα σταθερής κατατομής βροχόπτωσης
β. Το σχήμα σταθερής κατατομής εξάτμισης
γ. Το σχήμα σταθερής κατατομής σε ανομοιογενή πορώδη μέσα
7.2. Μετακινούμενες κατατομές σταθερού σχήματος
α. Η σταθερού σχήματος κατατομή που διαμορφώνεται πάνω από μετακινούμενη επιφάνεια ελεύθερου εδαφικού νερού
β. Η κατατομή διήθησης για μεγάλους χρόνους διήθησης
8. ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΗ ΔΙΗΘΗΣΗ
8.1. Διήθηση του νερού κατά την οριζόντια διεύθυνση
8.2. Κατακόρυφη διήθηση με σταθερό φορτίο πίεσης στην επιφάνεια διήθησης
α. Φυσική περιγραφή του φαινομένου
β. Μαθηματική λύση
γ. Εξισώσεις διήθησης
- Η εξίσωση των Green και Ampt
- Η εξίσωση του Philip
- Η εξίσωση του Kostiakov
- Η εξίσωση του Horton
8.3.Κατακόρυφη διήθηση με σταθερή βροχόπτωση στην επιφάνεια διήθησης

9. ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΔΙΗΘΗΣΗ
9.1. Απλοποίηση των εξισώσεων ροής
9.2. Κατατομές σταθερής κατάστασης
9.3. Ασταθείς κατατομές

10. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΤΟΜΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
10.1. Γενικά
10.2. Το σχήμα κατατομών σταθερής κατάστασης
α. Κατατομή βροχόπτωσης
β. Κατατομή εξάτμισης
10.3. Η ανάπτυξη κατατομών κατά την ανακατανομή του εδαφικού νερού

11. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΤΑ
11.1. Γενικά
11.2. Μεταφορά του νερού στο συνεχές σύστημα έδαφος – φυτό – ατμόσφαιρα
11.3. Πρόσληψη του ύδατος από μεμονωμένη ρίζα
11.4. Η πρόσληψη του ύδατος από φυσικά ριζικά συστήματα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ

free shipping

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Loading...