Ο Λογαριασμός μου | Στο Καλάθι
Αναζήτηση Προϊόντος: Σύνθετη Αναζήτηση
Embryo Publications Αρχική Σελίδα | Σχετικά με εμάς | Ο κατάλογός μας (PDF) | Επικοινωνία | Χάρτης Αναζήτησης | Language: English Ελληνικά

Βιοτεχνολογία και βιομηχανικές ζυμώσεις


Βιοτεχνολογία και βιομηχανικές ζυμώσεις

Προβολή Μεγαλύτερης Εικόνας

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 001046

Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα και τιμή.
9789608002586
Ηλίας Νεραντζής
Περιγραφή
Reviews

Βιοτεχνολογία και Βιομηχανικές Ζυμώσεις

Συγγραφέας: Ηλίας Νεραντζής
ISBN: 9789608002586
Σελίδες: 304
Σχήμα: 21 Χ 29
Εξώφυλλο: Μαλακό
Έτος έκδοσης: 2010

 

 Η ύ­λη του βι­βλί­ου αναφέρεται σε ε­φαρ­μο­γές της ζύ­μω­σης στην πα­ρα­γω­γή τρο­φί­μων και ει­δι­κό­τε­ρα στην πα­ρα­γω­γή οί­νων και αλ­κο­ο­λού­χων ποτών. Ε­πί­σης έ­χει δο­θεί έμ­φα­ση στην πα­ρα­γω­γή ε­νερ­γεια­κής αλ­κο­ό­λης α­πό γε­ωργι­κά και βιο­μη­χα­νι­κά υ­πο­προ­ϊ­ό­ντα. Γί­νε­ται α­να­φο­ρά και ε­πε­ξή­γη­ση των δια­φό­ρων στα­δί­ων της πα­ρα­γω­γής και α­να­λύ­ο­νται οι ερ­γα­σί­ες που α­παι­τού­νται α­πό την προ­ε­τοι­μα­σί­α της πρώ­της ύ­λης μέ­χρι το τε­λι­κό προ­ϊ­όν της ζύ­μω­σης. Για να βο­η­θη­θεί ο με­λε­τη­τής αυ­τού του βι­βλί­ου υ­πάρ­χει μια ει­σα­γω­γή στις βα­σι­κές αρ­χές της μο­ρια­κής βιο­λο­γί­ας η ο­ποί­α θε­ω­ρή­θη­κε α­να­γκαί­α για την κα­τα­νό­η­ση της θε­ω­ρί­ας της γε­νε­τι­κής τρο­πο­ποί­η­σης που α­να­φέ­ρε­ται στη συ­νέ­χεια. Στα πρώ­τα κε­φά­λαια α­να­λύ­ο­νται και πε­ρι­γρά­φο­νται οι διά­φο­ρες βιο­τε­χνο­λο­γι­κές διερ­γα­σί­ες ό­πως εί­ναι οι διά­φο­ρες μέ­θο­δοι που ε­φαρ­μό­ζονται α­νά­λο­γα με τη φύ­ση του υ­πό α­ξιο­ποί­η­ση υ­πο­στρώ­μα­τος. Οι προ­τει­νό­με­νες βιο­τε­χνο­λο­γι­κές λύ­σεις ε­πι­δέ­χο­νται α­να­θε­ω­ρή­σεις διό­τι η έ­ρευ­να στην βιο­τε­χνο­λο­γί­α φέρ­νει στο φως νέ­α ε­πι­τεύγ­μα­τα και ευ­ρή­μα­τα τα ο­ποί­α πολ­λές φο­ρές βρί­σκο­νται σε α­ντί­φα­ση με την προ­η­γού­με­νη α­πο­δε­κτή γνώ­ση. Το βιβλίο συνδράμει στην πρόκληση του ενδιαφέροντος για έ­ρευ­να στα θέ­μα­τα της Βιο­τε­χνο­λο­γί­ας που εί­ναι α­ναμ­φί­βο­λα η ε­πι­στή­μη του πα­ρό­ντος και του ε­πόμε­νου αιώ­να. Περιέχει 115 σχήματα, εικόνες και φωτογραφίες ενώ συμπληρώνεται και με ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης σε κάθε κεφάλαιο.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α­ντί Προ­λό­γου

ΜΕ­ΡΟΣ ΠΡΩ­ΤΟ - ΓΕ­ΝΙ­ΚΑ

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 1 - ΕΙ­ΣΑ­ΓΩ­ΓΗ

1.1 Πα­ρα­δο­σια­κή και Νέα Βιο­τε­χνο­λο­γί­α

1.2 Βιο­λο­γί­α των συ­στη­μά­των

Ε­ΡΩ­ΤΗ­ΣΕΙΣ ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟΥ 1

ΒΙ­ΒΛΙΟ­ΓΡΑ­ΦΙΑ ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟΥ 1

ΜΕ­ΡΟΣ ΔΕΥ­ΤΕ­ΡΟ

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 2 - ΘΕ­Ω­ΡΗ­ΤΙ­ΚΟΣ ΔΙΑ­ΧΩ­ΡΙ­ΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑ­ΔΙΩΝ ΔΙΕΡ­ΓΑ­ΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟ­ΤΕΧΝΟ­ΛΟ­ΓΙΑΣ

Η Βιο­τε­χνο­λο­γι­κή Διερ­γα­σί­α

2.1 Στά­δια της Βιο­τε­χνο­λο­γι­κής Διερ­γα­σί­ας

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 3 - ΠΡΟΖΥΜΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Ι

3.1 Γε­νι­κή πε­ρι­γρα­φή προ­ζυ­μω­τι­κού στα­δί­ου Ι

3.2 Ε­πι­λο­γή μι­κρο­ορ­γα­νι­σμού

3.3 Βα­σι­κές έν­νοιες της Μο­ρια­κής Γε­νε­τι­κής

3.4 Χρω­μο­σώ­μα­τα και δο­μή του DNA

3.5 Μη­χα­νι­σμός α­ντι­γρα­φής του DNA

3.6 Βα­σι­κές τε­χνι­κές της κλω­νο­ποί­η­σης

3.6 Κλω­νο­ποί­η­ση και σύν­θε­ση πρω­τε­ϊ­νών

3.7 Κλω­νι­κά ο­χή­μα­τα

3.8 Ε­πι­λο­γή και σχε­δια­σμός του μέ­σου α­νά­πτυ­ξης

3.9 Με­τα­βο­λι­κά φαι­νό­με­να που συμ­βαί­νουν κα­τά τη ζύ­μω­ση

3.10 Στοι­χεί­α της φυ­σιο­λο­γί­ας των ζυ­μο­μυ­κή­των

3.11 Θερ­μο­κρα­σί­α και μι­κρο­ορ­γα­νι­σμοί

Ε­ΡΩ­ΤΗ­ΣΕΙΣ ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟΥ 3

ΒΙ­ΒΛΙΟ­ΓΡΑ­ΦΙΑ ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟΥ 3

ΤΡΙ­ΤΟ ΜΕ­ΡΟΣ - ΣΤΑ­ΔΙΟ Ι­Ι - ΖΥ­ΜΩ­ΣΗ

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 4 - ΖΥΜΩΤΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ

4.1 Ε­πι­λο­γή με­θό­δου ζύμω­σης

4.2 Μι­κρο­βια­κή κι­νη­τι­κή

4.3 Α­συ­νε­χής καλ­λιέρ­γεια

4.4 Συ­νε­χής καλ­λιέρ­γεια

4.5 Συ­γκέντρωση υποστρώματος

4.6 Υ­πο­λο­γι­σμός του συ­ντε­λε­στή α­πό­δο­σης και του συ­ντε­λε­στή συ­ντή­ρη­σης

4.7 Η­μι­συ­νε­χής καλ­λιέρ­γεια

Ε­ΡΩ­ΤΗ­ΣΕΙΣ ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟΥ 4

ΒΙ­ΒΛΙΟ­ΓΡΑ­ΦΙΑ ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟΥ 4

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 5 - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ

5.1 Α­ε­ρό­βιες καλ­λιέρ­γειες

5.2 Α­να­ε­ρό­βιες καλ­λιέρ­γειες

Ε­ΡΩ­ΤΗ­ΣΕΙΣ ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟΥ 5

ΒΙ­ΒΛΙΟ­ΓΡΑ­ΦΙΑ ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟΥ 5

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 6 - ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΖΥΜΩΣΗ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

6.1 Ο­λο­κλη­ρω­μέ­νη ει­κόνα της διερ­γα­σί­ας

6.2 Πλε­ο­νε­κτή­μα­τα της χρή­σης του η­λε­κτρο­νι­κού υ­πο­λο­γι­στή στη ζύ­μω­ση

6.3 Α­πευ­θεί­ας (on-line) μέ­τρη­ση ζυ­μώ­σε­ων για την παρα­γω­γή οί­νου

6.4 Μέ­τρη­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας

6.5 Μέ­τρη­ση της πί­ε­σης

6.6 Μέ­τρη­ση του ι­ξώ­δους

6.7 Μέ­τρη­ση της ρο­ής των α­ε­ρί­ων

6.8 Μέ­τρη­ση ρο­ής υ­γρών

6.9 Με­τρή­σεις βά­ρους ή ό­γκου

6.10 Μέ­τρη­ση και έ­λεγ­χος του α­φρι­σμού

6.11 Μέ­τρη­ση του pH

6.12 Μέ­τρη­ση δια­λυ­μέ­νου ο­ξυ­γό­νου

6.13 Μέ­τρη­ση του οξειδοαναγωγικού δυναμικού (Redox)

6.14 Μέ­τρη­ση του διο­ξει­δί­ου του άν­θρα­κα στην έξο­δο

6.15 Με­τρή­σεις άλ­λων α­ε­ρί­ων

6.16 Βιο­λο­γι­κές με­τρή­σεις

6.17 Βιο­αι­σθη­τή­ρες

6.18 Αι­σθη­τή­ρας γλυ­κό­ζης

Ε­ΡΩ­ΤΗ­ΣΕΙΣ ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟΥ 6

ΒΙ­ΒΛΙΟ­ΓΡΑ­ΦΙΑ ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟΥ 6

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 7 - ΜΕΤΑΖΥΜΩΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

7.1 Διήθηση

7.2 Φυ­γο­κέ­ντρη­ση

7.3 Πα­ρα­λα­βή εν­δο­κυτ­τα­ρικών προ­ϊ­ό­ντων

7.4 Α­νά­κτη­ση των προ­ϊ­ό­ντων

7.5 Τε­λι­κές διερ­γα­σί­ες

7.6 Πα­ρά­δειγ­μα εκ­χύ­λι­σης σακ­χά­ρων α­πό στέμ­φυ­λα ε­ρυ­θράς οι­νο­ποί­η­σης

Ε­ΡΩ­ΤΗ­ΣΕΙΣ ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟΥ 7

ΒΙ­ΒΛΙΟ­ΓΡΑ­ΦΙΑ ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟΥ 7

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 8 - ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΖΥΜΩΣΕΙΣ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΗΣ

8.1 Τα­ξι­νό­μη­ση των ζυμώ­σε­ων στε­ρε­άς φά­σης σύμ­φω­να με την κα­τά­στα­ση του υ­πο­στρώ­μα­τος

8.2 Τύ­ποι βιο­α­ντι­δρα­στήρων για ζυ­μώ­σεις στε­ρε­άς φά­σης

8.3 Βιο­α­ντι­δρα­στή­ρες τυμπά­νου

8.5 Τα πλε­ο­νε­κτή­μα­τα των ζυμώ­σε­ων στε­ρε­άς φά­σης

8.6 Μειο­νε­κτή­μα­τα των ζυ­μώ­σε­ων στε­ρε­άς φά­σης

8.7 Πα­ρα­δείγ­μα­τα ζύ­μω­σης στε­ρε­ής φά­σης (ΖΣΦ)

8.8 Βιο­με­τα­τρο­πή των γε­ωρ­γι­κών υ­πο­προ­ϊ­ό­ντων με ΖΣΦ

8.9 Έ­λεγ­χος των ζυ­μώ­σε­ων στε­ρε­άς φά­σης

8.10 Ε­πε­ξερ­γα­σί­α του υ­πο­στρώ­μα­τος για ΖΣΦ

8.11 Λι­γνι­νο­κυτ­τα­ρι­νού­χα υ­πο­στρώ­μα­τα για πα­ρα­γω­γή βιο­μά­ζας

8.12 Το μέ­γε­θος των σωμα­τι­δί­ων του υ­πο­στρώ­μα­τος

8.13 Α­πο­στεί­ρω­ση σε ΖΣΦ

8.14 Πυ­κνό­τη­τα του εμ­βο­λί­ου

8.15 Θερ­μο­κρα­σί­α και pH σε βυ­θι­σμέ­νες και ΖΣΦ

8.16 Α­νά­δευ­ση και α­ε­ρι­σμός στις ΖΣΦ

Ε­ΡΩ­ΤΗ­ΣΕΙΣ ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟΥ 8

ΒΙ­ΒΛΙΟ­ΓΡΑ­ΦΙΑ ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟΥ 8

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 9 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΖΥΜΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

9.1 Ο­ρι­σμός της ακι­νη­το­ποί­η­σης

9.2 Μέ­θο­δοι α­κι­νη­το­ποί­η­σης

9.3 Α­κι­νη­το­ποί­η­ση με προσ­ρό­φη­ση

9.4 Α­κι­νη­το­ποί­η­ση με η­μι­πο­λι­κούς δε­σμούς

9.5 Δια­δε­σμι­κή α­κι­νη­το­ποί­η­ση

9.6 Α­κι­νη­το­ποί­η­ση με ε­γκλω­βι­σμό

9.7 Ε­πι­λο­γή της με­θό­δου α­κι­νη­το­ποί­η­σης

9.8 Η ε­πί­δρα­ση της ακι­νη­το­ποί­η­σης εν­ζύ­μων στη στα­θε­ρό­τη­τα του συ­στή­μα­τος

9.9 Η στα­θε­ρό­τη­τα του συστή­μα­τος με α­κι­νη­το­ποί­η­ση κυτ­τά­ρων

9.10 Κλι­μά­κω­ση της πα­ρα­γωγής

Ε­ΡΩ­ΤΗ­ΣΕΙΣ ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟΥ 9

ΒΙ­ΒΛΙΟ­ΓΡΑ­ΦΙΑ ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟΥ 9

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 10 - Ε­ΦΑΡ­ΜΟ­ΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟ­ΤΕ­ΧΝΟ­ΛΟ­ΓΙΑΣ

10.1 Χημική Βιομηχανία

10.1.1 Πα­ρα­γω­γή ε­πι­φα­νειο­δρα­στι­κών ου­σιών α­πό ζυ­μο­μύ­κη­τες

10.1.2 Πα­ρα­γω­γή βιο­αι­θα­νόλης (gasohol)

10.1.3 Βιο­με­τα­τρο­πή των λι­γνι­νο­κυτ­τα­ρι­νού­χων σε βιο­αι­θα­νό­λη

10.1.4 Η­θι­κά και οι­κο­νο­μι­κά δι­λήμ­μα­τα πα­ρα­γω­γής της βιο­αι­θα­νό­λης

10.2 Πα­ρα­γω­γή βα­κτη­ρια­κής κυτ­τα­ρί­νης

10.3 Πα­ρα­γω­γή εν­ζύμων

10.3.1 Πα­ρα­γω­γή εν­ζύ­μων με ΖΣΦ

10.3.2 Ε­φαρ­μο­γές των εν­ζύ­μων, τα­ξι­νό­μη­ση

10.3.3 Πα­ρα­γω­γή εν­ζύ­μων που υ­δρο­λύ­ουν ά­μυ­λο

10.3.4 Πα­ρα­γω­γή λα­κτά­σης (β-γα­λακτο­σι­δά­σης)

10.3.5 Έν­ζυ­μα για την παρα­γω­γή τυ­ριού

10.3.6 Έν­ζυ­μα για την παρα­γω­γή χυ­μών

10.3.7 Έν­ζυ­μα στη Βιο­μη­χα­νί­α

10.4 Παραγωγή οργανικών οξέων

10.4.1 Πα­ρα­γω­γή γλυ­κο­νι­κού ο­ξέ­ος

10.4.2 Πα­ρα­γω­γή γα­λα­κτι­κού ο­ξέ­ος

10.4.3 Πα­ρα­γω­γή ο­ξι­κού ο­ξέ­ος

10.5 Παραγωγή δευτερογενών μεταβολιτών

10.6 Βιο­με­τα­τρο­πές με σπόρια

10.7 Παραγωγή τροφίμων και ποτών

10.7.1 Οί­νος

10.7.1.1 Δε­ξα­με­νές αυ­τό­μα­της α­να­κύ­κλω­σης (οι­νο­ποι­ητές)

10.7.2 Πα­ρα­γω­γή ζύ­θου

10.7.3 Ξύ­δι

10.7.3.1 Κα­τη­γο­ρί­ες ξυ­διού

10.7.3.2 Μέ­θο­δοι πα­ρα­γω­γής του ξυδιού

10.7.3.3 Σύγ­χρο­νες μέ­θο­δοι ο­ξο­ποί­η­σης

Η μέ­θο­δος της Ορλε­ά­νης

Η τα­χεί­α μέ­θο­δος

Συ­νε­χείς και η­μι­συ­νε­χείς δια­δι­κα­σί­ες πα­ρα­γω­γής ξυ­διού

Ο α­να­κυ­κλώ­με­νος ο­ξο­ποι­η­τής

Ο ο­ξο­ποι­η­τής Frings

Ο ο­ξο­ποι­η­τής τύ­που στή­λης

Πα­ρα­γω­γή ξυ­διού α­πο διπλό σύ­στη­μα με τη χρή­ση της Κασέ­τας Ζύ­μω­σης

10.8 Πα­ρα­γω­γή προ­σθέ­των τρο­φί­μων

10.9 Πα­ρα­γω­γή βιο­μά­ζας ζυ­μο­μυ­κή­των

10.9.1 Πε­ρι­γρα­φή της δια­δι­κα­σί­ας πα­ρα­γω­γής ζυ­μο­μυ­κή­των

10.9.2 Καλ­λιερ­γη­τι­κές συν­θή­κες πα­ρα­γω­γής βιο­μά­ζας ζυ­μο­μυ­κή­των

10.9.3 Καλ­λιερ­γη­τι­κές συν­θή­κες που α­πα­ντώ­νται σε ζυ­μώ­σεις με­γά­λης κλί­μα­κας

Ε­ΡΩ­ΤΗ­ΣΕΙΣ ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟΥ 10

ΒΙ­ΒΛΙΟ­ΓΡΑ­ΦΙΑ ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟΥ 10

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 11 - ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

11.1 Εί­δη ζυ­μο­μυ­κή­των βιο­μη­χα­νι­κής ση­μα­σί­ας

11.2 Προ­ϊ­ό­ντα υ­ψη­λής προ­στι­θέ­με­νης α­ξί­ας α­πό ζυμο­μύ­κη­τες

11.3 Πα­ρα­γω­γή μι­κρο­βια­κής βιο­μά­ζας

11.3.1 Εκ­κι­νη­τές (εμ­βό­λια) στη ζυ­μω­τι­κή βιο­μη­χα­νί­α

11.3.2 Ζύ­μες αρ­το­ποι­ί­ας και οινο­ποί­η­σης

11.3.3 Πα­ρα­γω­γή εκ­κι­νη­τών για οξυ­γα­λα­κτι­κές ζυ­μώ­σεις

11.4 Πα­ρα­γω­γή ζω­ο­τρο­φών

Ε­ΡΩ­ΤΗ­ΣΕΙΣ ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟΥ 11

ΒΙ­ΒΛΙΟ­ΓΡΑ­ΦΙΑ ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟΥ 11

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 12 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΟ SPIRULINA (ARTHROSPYRA)

12.1 Σύ­ντο­μη α­να­σκό­πη­ση χρη­σι­μο­ποί­η­σης μι­κρο­φυ­κών

12.2 Η χη­μι­κή σύ­στα­ση του μικρο­φύ­κους Spirulina

12.3 Με­ρι­κές ε­φαρ­μο­γές χρή­σης της Spirulina στην βιο­μη­χα­νί­α

12.4 Πα­ρα­γω­γή και μέ­θο­δοι πα­ρα­γω­γής βιο­μά­ζας μικρο­φυ­κών

Ε­ΡΩ­ΤΗ­ΣΕΙΣ ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟΥ 12

ΒΙ­ΒΛΙΟ­ΓΡΑ­ΦΙΑ ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟΥ 12

ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ 13 - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

13.1 Βιο­ε­ντο­μο­κτό­να

13.1.1 Ανάπτυξη των βιοεντομοκτόνων

13.2 Οι Βα­κι­λο­ϊ­οί

13.3 Α­ζω­το­δέ­σμευ­ση

13.4 Πα­ρα­γω­γή βιο­λι­πα­σμά­των με τη μέ­θο­δο του vermicomposting

13.5 Πα­ρα­γω­γή μα­νι­τα­ριών

Καλ­λιέρ­γεια του Pleurotus ostreatus

Καλ­λιέρ­γεια του Agaricus bisporus

Καλ­λιέρ­γεια του Lentilus edodes (Shiitake)

Καλ­λιέρ­γεια Auricularia sp.

Καλ­λιέρ­γεια της Grifola frondosa

Καλ­λιέρ­γεια της Tremella fuciformis

Καλ­λιέρ­γεια του Hypsizygus marmoreus

Καλ­λιέρ­γεια του Volvariella sp.

Ε­ΡΩ­ΤΗ­ΣΕΙΣ ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟΥ 13

ΒΙ­ΒΛΙΟ­ΓΡΑ­ΦΙΑ ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟΥ 13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 - ΒΙΟ­ΤΕ­ΧΝΟ­ΛΟ­ΓΙΑ ΚΑΙ Ο­ΛΙ­ΣΤΙ­ΚΗ ΠΑ­ΡΑ­ΓΩ­ΓΗ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΝΑΣ

14.1 Το πρόγραμμα MANZANAR

Βι­βλιο­γρα­φί­α για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες

Ευρετήριο

Λεξικό Βιοτεχνολογικών Όρων

free shipping

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Loading...