Ο Λογαριασμός μου | Στο Καλάθι
Αναζήτηση Προϊόντος: Σύνθετη Αναζήτηση
Embryo Publications Αρχική Σελίδα | Σχετικά με εμάς | Ο κατάλογός μας (PDF) | Επικοινωνία | Χάρτης Αναζήτησης | Language: English Ελληνικά

Ο εμβολιασμός των λαχανικών


Ο εμβολιασμός των λαχανικών

Προβολή Μεγαλύτερης Εικόνας

ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 001031

Τιμή Τιμοκαταλόγου: 42,00
Η Τιμή μας: 37,80
Κερδίζετε : 4,20 (10%)
9789608002562
Φώτιος Μπλέτσος

Περιγραφή
Reviews

Ο εμβολιασμός των λαχανικών

Συγγραφέας: Φώτιος Μπλέτσος
ISBN: 9789608002562
Σελίδες: 400
Σχήμα: 17 X 24
Φωτογραφίες: 500
Εξώφυλλο: Μαλακό
Έτος έκδοσης: 2010

Το σύγγραμμα αυτό είναι η πρώτη ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος στην ελληνική βιβλιογραφία. Οι εκατοντάδες φωτογραφίες που περιέχονται, καταδεικνύουν με σαφήνεια τις χρησιμοποιούμενες τεχνικές για όλα τα καλλιεργούμενα λαχανικά και θα σας βοηθήσουν να γνωρίσετε σε βάθος αλλά και να εφαρμόσετε με επιτυχία τις πρακτικές που περιγράφονται.

Εξάλλου, οι άφθονες πληροφορίες σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα είδη, τους τρόπους καλλιέργειάς τους και τις χρήσεις τους, καθιστά το σύγγραμμα του Τακτικού Ερευνητή του ΕΘΙΑΓΕ
κ. Φ. Μπλέτσου ένα ανεκτίμητο βιβλίο αναφοράς για όλους όσους ασχολούνται με τη λαχανοκομία, γενικότερα.

 

ΠΕ­ΡΙΕ­ΧΟ­ΜΕ­ΝΑ

Πρόλο­γος

ΣΥ­ΝΤΟ­ΜΟ­ΓΡΑ­ΦΙΕΣ

ΕΙ­ΣΑ­ΓΩ­ΓΗ

Βι­βλιο­γρα­φί­α

ΠΡΩ­ΤΟ ΜΕ­ΡΟΣ

1o ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ

Ε­ΞΕ­ΛΙ­ΞΗ ΤΟΥ ΕΜ­ΒΟ­ΛΙΑ­ΣΜΟΥ

Ι­στο­ρί­α

Βι­βλιο­γρα­φί­α

2ο ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ

ΤΕ­ΧΝΟ­ΛΟ­ΓΙΑ ΤΟΥ ΕΜ­ΒΟ­ΛΙΑ­ΣΜΟΥ

Ε­πι­λο­γή του εί­δους του υ­πο­κει­μέ­νου και του εμ­βο­λί­ου

Μέ­θο­δοι εμ­βο­λια­σμού

Εμ­βο­λια­σμός της προ­σέγ­γι­σης με γλωσ­σί­διο (tongue approach grafting)

Κο­λο­κυν­θο­ει­δή

Σο­λα­νώ­δη

Πλε­ο­νε­κτή­μα­τα και μειο­νε­κτή­μα­τα

Εμβο­λια­σμός με ο­πή (Hole insertion grafting)

Κο­λο­κυν­θο­ει­δή

Σο­λα­νώ­δη

Πλε­ο­νε­κτή­μα­τα και μειο­νε­κτή­μα­τα

Πλά­γιος εμ­βο­λια­σμός (Splice grafting)

Κο­λο­κυν­θο­ει­δή

Σο­λα­νώ­δη

Πλε­ο­νε­κτή­μα­τα και μειο­νε­κτή­μα­τα

Εμβο­λια­σμός με σχι­σμή (Cleft grafting)

Ο­ρι­ζό­ντιος εμ­βο­λια­σμός με βε­λό­να (pin grafting)

Ερ­γα­λεί­α, μα­ντα­λά­κια και βο­η­θη­τι­κά υ­λι­κά που χρη­σι­μο­ποιού­νται στον εμ­βο­λια­σμό

Ε­κτί­μη­ση της ε­πι­τυ­χί­ας του εμ­βο­λια­σμού

Ε­γκλι­μα­τι­σμός (σκλη­ρα­γώ­γηση) των εμ­βο­λια­σμέ­νων σπο­ρό­φυ­των

Πε­ρι­ποί­η­ση σπο­ρό­φυ­των πριν τον εμ­βο­λια­σμό

Πε­ρι­ποί­η­ση σπο­ρό­φυ­των με­τά τον εμ­βο­λια­σμό

Μι­κρο­εμ­βο­λια­σμός

Α­πλές μη­χα­νές και ρο­μπότ εμ­βο­λια­σμού

Κό­στος πα­ρα­γω­γής εμ­βο­λια­σμέ­νων σπο­ρό­φυ­των

Συν­θή­κες με­τα­φο­ράς εμ­βο­λια­σμέ­νων σπο­ρό­φυ­των στο χώ­ρο με­τα­φύ­τευ­σης

Βι­βλιο­γρα­φί­α

3ο ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ

ΦΥ­ΣΙΟ­ΛΟ­ΓΙΑ ΤΟΥ ΕΜ­ΒΟ­ΛΙΑ­ΣΜΟΥ

Συμ­βα­τό­τη­τα εμ­βο­λια­σμού υ­ποκει­μέ­νου-εμ­βο­λί­ου

Έ­νω­ση του υ­πο­κει­μέ­νου με το εμ­βό­λιο

Με­τα­φο­ρά ιό­ντων με­τα­ξύ υ­πο­κει­μέ­νου και εμ­βο­λί­ου

Ε­πι­δρά­σεις του εμ­βο­λια­σμού στην α­νά­πτυ­ξη

Φυ­σιο­λο­γι­κές α­νω­μα­λί­ες

Α­νο­χή σε δυ­σμε­νείς συν­θή­κες

Σχη­μα­τι­σμός αν­θέων

Ποιό­τη­τα καρ­πού

Ε­πί­δρα­ση του εμ­βο­λια­σμού στην α­ντο­χή του εμβο­λί­ου στις α­σθέ­νειες και στα έ­ντο­μα

Βι­βλιο­γρα­φί­α

ΔΕΥ­ΤΕ­ΡΟ ΜΕ­ΡΟΣ

4ο ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ

ΤΑ ΚΥ­ΡΙΟ­ΤΕ­ΡΑ ΛΑ­ΧΑ­ΝΟ­ΚΟ­ΜΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΕΜ­ΒΟ­ΛΙΑ­ΖΟ­ΝΤΑΙ

Σκο­πός για τον ο­ποί­ο εμ­βο­λιά­ζο­νται τα καρ­πο­δο­τι­κά λα­χα­νι­κά

Βι­βλιο­γρα­φί­α

Καρ­που­ζιά

Κα­τα­γω­γή

Βο­τα­νι­κή τα­ξι­νό­μη­ση

Υ­φι­στά­με­νη κα­τά­στα­ση

Υ­πο­κεί­με­να και πει­ρα­μα­τι­κά α­πο­τε­λέ­σμα­τα

Πλε­ο­νε­κτή­μα­τα της εμ­βο­λια­σμέ­νης καρ­που­ζιάς

Μειο­νε­κτή­μα­τα της εμ­βο­λια­σμέ­νης καρ­που­ζιάς

Μέ­θο­δοι εμ­βο­λια­σμού

Εμ­βο­λια­σμός της προ­σέγ­γι­σης με γλωσ­σί­διο (Tongue approach grafting)

Εμ­βο­λια­σμός με κα­τα­κό­ρυ­φη ο­πή (τρύ­πα) στην ε­πι­κο­τύ­λη (Hole insertion grafting)

Εμ­βο­λια­σμός με πλάγια ο­πή (τρύ­πα) στην ε­πι­κο­τύ­λη (Hole insertion grafting)

Εμ­βο­λια­σμός με κα­τα­κό­ρυ­φη σχι­σμή στην ε­πι­κο­τύλη

Πλά­γιος εμ­βο­λια­σμός (Splice grafting)

Πρα­κτι­κές καλ­λιέρ­γειας

Προ­ε­τοι­μα­σί­α ε­δά­φους

Κα­τα­σκευ­ή σκε­λε­τού χα­μη­λών σκε­πά­στρων

Με­τα­φύ­τευ­ση των σπο­ρό­φυ­των

Κά­λυ­ψη χα­μη­λών σκε­πά­στρων

Καλ­λιερ­γη­τι­κές φρο­ντί­δες

Ε­γκλι­μα­τι­σμός (σκλη­ρα­γώ­γη­ση) των σπο­ρό­φυ­των

Κά­λυ­ψη χα­μη­λών σκε­πά­στρων με δί­χτυ

Συ­γκο­μι­δή-συ­σκευα­σί­α

Προ­βλή­μα­τα που μπο­ρεί να προ­κύ­ψουν α­πό την καλ­λιέρ­γεια εμ­βο­λια­σμέ­νων σπο­ρό­φυ­των καρ­που­ζιάς

Προ­ο­πτι­κές της καλ­λιέρ­γειας της καρ­που­ζιάς

Βι­βλιο­γρα­φί­α

Αγ­γου­ριά

Κα­τα­γω­γή

Βο­τα­νι­κή τα­ξι­νό­μη­ση

Υ­φι­στά­με­νη κα­τά­στα­ση

Υ­πο­κεί­με­να και πει­ρα­μα­τι­κά α­πο­τε­λέ­σμα­τα

Πλε­ο­νε­κτή­μα­τα της εμ­βο­λια­σμέ­νης αγ­γου­ριάς

Μειο­νε­κτή­μα­τα της εμ­βο­λια­σμέ­νης αγ­γου­ριάς

Μέ­θο­δοι εμ­βο­λια­σμού

Εμ­βο­λια­σμός της προ­σέγ­γι­σης με γλωσ­σί­διο (Tongue approach grafting)

Εμ­βο­λια­σμός με κα­τα­κό­ρυ­φη ο­πή (τρύ­πα) στην ε­πι­κο­τύ­λη (Hole insertion grafting)

Εμ­βο­λια­σμός με πλά­για ο­πή (τρύ­πα) στην υ­πο­κο­τύ­λη (Hole insertion grafting)

Πλά­γιος εμ­βο­λια­σμός (Splice grafting)

Πρα­κτι­κές καλ­λιέρ­γειας

Προ­βλή­μα­τα που μπο­ρεί να προ­κύ­ψουν α­πό την καλ­λιέρ­γεια εμ­βο­λια­σμέ­νων σπο­ρό­φυ­των αγ­γου­ριάς

Βι­βλιο­γρα­φί­α

Πε­πο­νιά

Κα­τα­γω­γή

Βο­τα­νι­κή τα­ξι­νό­μη­ση

Υ­φι­στά­με­νη κα­τά­στα­ση

Υ­πο­κεί­με­να και πει­ρα­μα­τι­κά α­πο­τε­λέ­σμα­τα

Μέ­θο­δοι εμ­βο­λια­σμού

Εμ­βο­λια­σμός της προ­σέγ­γι­σης με γλωσ­σί­διο (Tongue approach grafting)

Εμ­βο­λια­σμός της προ­σέγ­γι­σης με γλωσ­σί­διο και σπο­ρά στο ί­διο φυ­το­δο­χεί­ο (Tongue approach grafting)

Εμ­βο­λια­σμός με κα­τα­κό­ρυ­φη ο­πή (τρύ­πα) στην ε­πι­κο­τύ­λη (Hole insertion grafting)

Εμ­βο­λια­σμός με πλά­για ο­πή (τρύ­πα) στην υ­πο­κο­τύ­λη (Hole insertion grafting)

Πλά­γιος εμ­βο­λια­σμός (Splice grafting)

Πρα­κτι­κές καλ­λιέρ­γειας

Προ­βλή­μα­τα που μπο­ρεί να προ­κύ­ψουν α­πό την καλ­λιέρ­γεια εμ­βο­λια­σμέ­νων σπο­ρό­φυ­των πε­πο­νιάς

Βι­βλιο­γρα­φί­α

Το­μά­τα

Κα­τα­γω­γή

Βο­τα­νι­κή τα­ξι­νό­μη­ση

Υ­φι­στά­με­νη κα­τά­στα­ση

Υ­πο­κεί­με­να

Πει­ρα­μα­τι­κά α­πο­τε­λέ­σμα­τα

Πλε­ο­νε­κτή­μα­τα εμ­βο­λια­σμέ­νης το­μά­τας

Μειο­νε­κτή­μα­τα εμ­βο­λια­σμέ­νης το­μά­τας

Μέ­θο­δοι εμ­βο­λια­σμού

Εμ­βο­λια­σμός της προ­σέγ­γι­σης με γλωσ­σί­διο (Tongue approach grafting)

Εμ­βο­λια­σμός με σχι­σμή στην ε­πι­κο­τύ­λη ή στην υ­πο­κο­τύ­λη (Cleft grafting)

Εμ­βο­λια­σμός με κα­τα­κό­ρυ­φη ή πλά­για ο­πή στην ε­πι­κο­τύ­λη ή στην υ­πο­κο­τύ­λη (Hole insertion grafting)

Πλά­γιος εμ­βο­λια­σμός στην υ­πο­κο­τύ­λη (Splice grafting)

Ο­ρι­ζό­ντιος εμ­βο­λια­σμός με βε­λό­να στην ε­πι­κοτύ­λη ή στην υ­πο­κο­τύ­λη (Horizontal pin grafting)

Εμ­βο­λια­σμός με πλά­για σχι­σμή στην ε­πι­κο­τύ­λη ή στην υ­πο­κο­τύ­λη (Side grafting)

Πρα­κτι­κές καλ­λιέρ­γειας

Προ­βλή­μα­τα που μπο­ρεί να προ­κύ­ψουν α­πό την καλ­λιέρ­γεια εμ­βο­λια­σμέ­νων σπο­ρό­φυ­των το­μά­τας

Βι­βλιο­γρα­φί­α

Με­λι­τζά­να

Κα­τα­γω­γή

Βο­τα­νι­κή τα­ξι­νό­μη­ση

Υ­φι­στά­με­νη κα­τά­στα­ση

Υ­πο­κεί­με­να

Πει­ρα­μα­τι­κά α­πο­τε­λέ­σμα­τα

Μέ­θο­δοι εμ­βο­λια­σμού

Εμ­βο­λια­σμός της προ­σέγ­γι­σης με γλωσ­σί­διο στην ε­πι­κο­τύ­λη ή στην υ­πο­κο­τύ­λη (Tonque approach grafting)

Εμ­βο­λια­σμός με σχι­σμή στην ε­πι­κο­τύ­λη ή στην υπο­κο­τύ­λη (Cleft grafting)

Πλά­γιος εμ­βο­λια­σμός με σχι­σμή στην υ­πο­κο­τύ­λη ή στην ε­πι­κο­τύ­λη (Side grafting)

Ο­ρι­ζό­ντιος εμ­βο­λια­σμός με βε­λό­να στην ε­πι­κοτύ­λη ή στην υ­πο­κο­τύ­λη (Horizontal pin grafting)

Πλά­γιος εμ­βο­λια­σμός στην ε­πι­κο­τύ­λη ή στην υπο­κο­τύ­λη (Splice grafting)

Πρα­κτι­κές καλ­λιέρ­γειας

Βι­βλιο­γρα­φί­α

Πι­πε­ριά

Κα­τα­γω­γή

Βο­τα­νι­κή τα­ξι­νό­μη­ση

Υ­φι­στά­με­νη κα­τά­στα­ση

Υ­πο­κεί­με­να

Πει­ρα­μα­τι­κά α­πο­τε­λέ­σμα­τα

Μέ­θο­δοι εμ­βο­λια­σμού

Πρα­κτι­κές καλ­λιέρ­γειας

Βι­βλιο­γρα­φί­α

Άλ­λα σο­λα­νώ­δη λα­χα­νι­κά

Βι­βλιο­γρα­φί­α

Σταυ­ραν­θή

Βι­βλιο­γρα­φί­α

5ο ΚΕ­ΦΑ­ΛΑΙΟ

ΧΡΗ­ΣΙ­ΜΟ­ΤΗ­ΤΑ ΤΟΥ ΕΜ­ΒΟ­ΛΙΑ­ΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛ­ΤΙΩ­ΣΗ ΤΩΝ ΦΥ­ΤΩΝ

Πρό­κλη­ση και προ­ώ­θη­ση της προ­διά­θε­σης των φυ­τών να αν­θί­σουν και να κον­δυ­λο­ποι­ή­σουν

Δη­μιουρ­γί­α χι­μαι­ρι­κών και με­ταλ­λαγ­μέ­νων βλα­στών

Δη­μιουρ­γί­α χί­μαι­ρας

Δη­μιουρ­γί­α χί­μαι­ρας σε βλα­στό, στον ο­ποί­ο τα κύτ­τα­ρα στο α­κραί­ο με­ρί­στω­μα δια­τάσ­σο­νται σε ε­πι­δερ­μι­κό, φλοιω­μα­τι­κό και ξυ­λω­μα­τι­κό ι­στό (δι­κο­τυ­λήδο­να φυ­τά)

Πε­ρι­φε­ρεια­κή (periclinal) χί­μαι­ρα

Με­ρι­κή πε­ρι­φε­ρεια­κή (mericlinal) χί­μαι­ρα

Δη­μιουρ­γί­α χί­μαι­ρας σε βλα­στό, στον ο­ποί­ο τα κύτ­τα­ρα στο α­κραί­ο με­ρί­στω­μα δε δια­τάσ­σο­νται σε ε­πι­δερ­μι­κό, φλοιω­μα­τι­κό και ξυ­λω­μα­τι­κό ι­στό

Δη­μιουρ­γί­α χί­μαι­ρας σε σπο­ρό­φυ­το

Χί­μαι­ρα που ο­φεί­λε­ται στον εμ­βο­λια­σμό

Λα­χα­νι­κά

Αν­θο­κο­μι­κά

Δη­μιουρ­γί­α χι­μαι­ρι­κών βλα­στών στο ερ­γα­στή­ριο

Βι­βλιο­γρα­φί­α

ΣΥ­ΜΠΕ­ΡΑ­ΣΜΑ­ΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ­Ο­ΠΤΙ­ΚΕΣ

ΠΑ­ΡΑΡ­ΤΗ­ΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

free shipping

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Loading...